11 okt 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 11 oktober 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 oktober 1996, op Hertoginnedal, van 10 uur tot 12.40 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 14.15 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad nam kennis van de tussentijdse balans die werd opgemaakt i.v.m. de strijd tegen het illegaal gebruik van hormonen in de vetmesterij van runderen. In dit kader keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 15 juli 1985 over het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, ß-adrenergische werking of productiestimulerende werking. (persbericht 1 van 11/10/1996) Tevens werd een voorontwerp van amendement goedgekeurd op het ontwerp+ van wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken. (persbericht 2 van 11/10/1996) De Ministerraad heeft eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen wijzigt. Het ontwerp bepaalt de grondbeginselen van een verantwoord beleid op begrotingsvlak wat betreft federale immobiliën. Het actualiseert en breidt de bevoegdheden uit van de Regie der Gebouwen. In dit kader keurde de Ministerraad de oprichting goed van een naamloze privaatrechtelijke vennootschap waarvan het kapitaal bijeengebracht wordt door de Regie der Gebouwen, de Staat en de Federale Participatie Maatschappij. (persbericht 3 van 11/10/1996) Eveneens in uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad +een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. De eerste reeks ontwerpen behandelt fiscale onderwerpen, terwijl de tweede reeks onderwerpen op het vlak van de sociale zekerheid bevat. (persbericht 4 van 11/10/1996) De Regering heeft het voorontwerp van wet tot instelling van het +College van Procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat na het advies van de Raad van State opnieuw besproken en heeft er overeenstemming over bereikt. (persbericht 5 van 11/10/1996) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ bedragen vaststelt van de vakbondspremies in de overheidssector, vanaf het referentiejaar 1995. Dit gebeurde overeenkomstig het intersectoraal akkoord voor de jaren 1995-1996, dat werd afgesloten tussen de verschillende overheden en de representatieve vakorganisaties. (persbericht 6 van 11/10/1996) Tevens werd het rapport over de strijd tegen de mensenhandel +goedgekeurd. (persbericht 7 van 11/10/1996) Daarnaast werd dhr. Jean-Paul Abraham voorgedragen om benoemd te +worden tot Voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk. (persbericht 8 van 11/10/1996) Er werd eveneens een voorontwerp van wet goedgekeurd over de +erkenning van de gelijkwaardigheid van het diploma dat toegang geeft tot het beroep van advocaat in de EU. (persbericht 9 van 11/10/1996) Verder ging de Ministerraad akkoord om een onderhandse overeenkomst +na beperkte offerte-aanvraag te sluiten m.b.t. het onderhoud van de C-130H transportvliegtuigen van de Luchtmacht. (persbericht 10 van 11/10/1996) Tevens werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de +bestaande erkenning verlengt van de culturele verenigingen die genieten van een belastingvrijstelling voor giften. (persbericht 11 van 11/10/1996) De lijst met instellingen die belastingvrije prijzen en subsidies +mogen toekennen aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, werd eveneens aangevuld. (persbericht 12 van 11/10/1996) Verder heeft de Ministerraad een wijziging goedgekeurd aan de wet van+ 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het stauut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de beimddelaars en de beleggingsadviseurs. Hierdoor gaan de verplichtingen inzake periodieke informatie van de emittenten, waarvan de financiële zijn opgenomen in de eerste markt van een effectenbeurs, gepaard met strafsancties. De Ministerraad heeft tevens een voorontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat erop gericht is de balans van de Nationale Bank van België te saneren in het vooruitzicht van de Monetaire Unie. (persbericht 13 van 11/10/1996) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken i.v.m. de ontwerpen en de voorontwerpen van wet. In het kader van de toepassing van internationale verdragen en overeenkomsten door België, keurde de Ministerraad zes voor-ontwerpen van wet goed. Deze hebben betrekking op zes over-eenkomsten voor Partnerschap en Samenwerking tussen enerzijds de Europese Unie en haar lidstaten en anderzijds Wit-Rusland en vijf republieken uit de voormalige USSR, met name Azerbeidzjan, Georgië, Armenië, Kirgizstan en Kazachstan. De voorontwerpen zetten deze overeenkomsten om in Belgisch recht. (persbericht 14 van 11/10/1996) In het zelfde kader keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet +goed i.v.m. een internationaal verdrag tussen België en Belarus. (persbericht 15 van