12 dec 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 december 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 december 1996 in de Wetstraat 16, van 8.00 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad heeft de Europese Raad voorbereid, die op 13 en 14 december doorgaat te Dublin. Het gaat onder meer over de derde fase van de EMU, tewerkstelling en groei, de IGC, de strijd tegen drugs en criminaliteit en het buitenlands beleid. (persbericht 1 van 12/12/1996) De Ministerraad keurde een programma goed van 140 miljoen frank voor +hulp aan de vluchtelingen in het Gebied der Grote Meren. (persbericht 2 van 12/12/1996) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over het +voorschrijven door artsen van bepaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen. Dit voorontwerp van wet schept een wettelijke basis voor een verbod op dergelijke voorschriften, die een gevaar vormen voor de gezondheid. (persbericht 3 van 12/12/1996) De Ministerraad keurde het contingent van contractuelen goed om te beantwoorden aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften voor het jaar 1997. Dat contingent zal toenemen tot 5.213,5 eenheden. (persbericht 4 van 12/12/1996) In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Daarnaast is er nog een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die door werkgroepen wordt voorbereid. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroepen. Tevens besprak de Ministerraad de stand van zaken met betrekking tot de Besluiten en ontwerpen van Besluiten in toepassing van de kaderwetten. (persbericht 5 van 12/12/1996) Ook keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed met +betrekking tot twee internationale verdragen tussen België en Zuid-Afrika. (persbericht 7 van 12/12/1996) Op 16, 17 en 18 december 1996 zal in Marrakech (Marokko) de achtste Ministeriële Conferentie van de Francofonie plaatshebben. De Minister van Wetenschapsbeleid zal er de federale Regering vertegenwoordigen. (persbericht 8 van 12/12/1996) Daarnaast hechtte de Ministerraad zijn akkoord aan het sluiten van +een onderhoudscontract voor de geautomatiseerde bewakingssystemen bij het leger. Ook krijgt Landsverdediging gespecialiseerd personeel toegewezen. (persbericht 9 van 12/12/1996) De basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen in nieuwe+ gebouwen worden gewijzigd. De Ministerraad keurde hierover het ontwerp van Koninklijk Besluit goed (persbericht 10 van 12/12/1996). De Regie der Gebouwen kreeg de toestemming om de kredietovereenkomst +van de BACOB in het kader van de bouw van de Gevangenis te Andenne aan te passen. (persbericht 11 van 12/12/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een wijziging goed van het +Koninklijk Besluit van 16 september 1996 over de benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie voor de toe-passing van de wet op de zwangerschapsafbreking. (persbericht 12 van 12/12/1996) Verder keurde de Ministerraad de oprichting goed van de Nationale +Commissie voor de Rechten van het Kind. (persbericht 13 van 12/12/1996) De Ministerraad heeft ook het ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd waarin nieuwe bijdragen voor de Post en de N.M.B.S. worden goedgekeurd voor het jaar 1996. (persbericht 14 van 12/12/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de pensioenen van de personeelsleden overgeheveld van de gewezen provincie Brabant. (persbericht 15 van 12/12/1996) Het toewijzingspercentage van de opbrengst van de BTW wordt +gewijzigd. De Ministerraad keurde hiertoe een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. Het gaat meer bepaald om het toewijzingspercentage voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Ook past dit ontwerp van Koninklijk Besluit de verdeelsleutel aan tussen het stelsel voor werknemers en het stelsel voor zelfstandigen. (persbericht 16 van 12/12/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad definitief een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed waarin het winstverdelingsplan vastgelegd wordt van het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij. (persbericht 17 van 12/12/1996) De Ministerraad besliste ook om de eerste schijf van 25% vrij te +geven van het federaal programma van de openbare investeringen voor de periode januari - maart 1997. (persbericht 18 van 12/12/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren. (persbericht 19 van 12/12/1996) De modaliteiten voor de uitwerking van de financiële +verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen worden verlengd in 1997. De Ministerraad keurde hiertoe een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. (persbericht 20 van 12/12/1996) Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp +van protocolakkoord goed tussen de federale Regering en de Gemeenschappen en Gewesten, met betrekking tot de ziekenhuizen. De Ministerraad besprak ook het verslag van de werkgroep over de ziekteverzekering die de begrotingscontrole 1997 voorbereidt. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot overdracht van personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport naar het Ministerie van het Vlaamse Gewest. (persbericht 21 van