12 mei 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 mei 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 mei 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de goedkeuring van het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch Leger 2000 - 2015. Het gaat om een verregaande hervorming in functie van de nieuwe strategische situatie. Dit plan is niet gebaseerd op institutionele, communautaire of industriële noden, maar op de nood aan een kleiner en mobieler leger met modern materiaal aangepast aan de opdracht van het leger. De Eerste Minister benadrukte dat de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties op de hoogte werden gebracht van dit plan. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met het tweede bijvoegsel van het tweede beheerscontract tussen de Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De Minister van Vervoer en Mobiliteit en de NMBS zullen volgende week een persconferentie houden over dit onderwerp. De Ministerraad keurde een nota goed van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek over het "meerjarenplan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling II" (PODO II). (persbericht 1 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap over de sociale economie. (persbericht 2 van 12/05/2000) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de algemene bepalingen vastlegt die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten. Het voorontwerp regelt tevens de bepalingen voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. (persbericht 3 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de toepassing op de Federale Overheid van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. (persbericht 4 van 12/05/2000) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken i.v.m. de financiering van het Consum-programma. (persbericht 5 van 12/05/2000) Verder werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de bedrijven uit de veevoedersector verplicht een bijdrage te storten aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis. Dit gebeurt omdat er onvoldoende vrijwillige bijdragen geleverd werden. (persbericht 6 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de wet m.b.t. de veiligheid van de consumenten. (persbericht 7 van 12/05/2000) Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd goedgekeurd over de bescherming van proefdieren. (persbericht 8 van 12/05/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het aantal bedden voor Sp-psychogeriatrie vastlegt voor psychiatrische ziekenhuisdiensten. (persbericht 9 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de begroting 2000 vastlegt voor de verstrekkingen m.b.t. de medische beeldvorming. (persbericht 10 van 12/05/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de algemene begroting van de financiële middelen vastlegt voor de verstrekkingen m.b.t. de klinische biologie voor het jaar 2000. (persbericht 11 van 12/05/2000) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd i.v.m. de thuisverzorging door verpleegkundigen. (persbericht 12 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 13 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid in de non-profitsector. (persbericht 14 van 12/05/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag bepaalt van de dotatie aan het Fonds voor de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector die aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. (persbericht 15 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor voor het secretariaat van de Kansspelcommissie (Ministerie van Justitie) 4 contractuelen in dienst worden genomen. Op die manier kan worden voldaan aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 16 van 12/05/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de federale wetenschappelijke inrichtingen. (persbericht 17 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het College van Secretarissen-generaal. (persbericht 18 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de reorganisatie van het Federaal Aankoopbureau (FAB). (persbericht 19 van 12/05/2000) Verder machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om in Waremme een deel van een gebouw te huren voor het Ministerie van Financiën. (persbericht 20 van 12/05/2000) De Ministerraad ging akkoord om 2 natuurverschijnselen die zich in 1999 voordeden te erkennen als algemene ramp. (persbericht 21 van 12/05/2000) De Ministerraad heeft ingestemd met een aantal initiatieven ter opvolging van de Wereldvoedseltop. (persbericht 22 van 12/05/2000) De Ministerraad ging tevens akkoord met de Belgische deelname aan het ACRI-trainingsprogramma in Malawi van 4 tot 29 juni 2000. België zal deelnemen met een ploeg van 5 militairen. (persbericht 23 van 12/05/2000) Daarnaast kende de Ministerraad een staatslening van 99 miljoen frank (2.454. 146 euro) toe aan Nepal. (persbericht 24 van 12/05/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een akkoord tussen de Belgische Regering en de Zwitserse Bondsraad. Het gaat om een akkoord voor de samenwerking bij de aanwending van kernenergie voor vredelievende doeleinden. (persbericht 25 van 12/05/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen België en Indonesië. Deze overeenkomst moet de dubbele belasting vermijden en de belastingvlucht voor inkomensbelasting voorkomen. (persbericht 26 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een Protocol. Dit Protocol wijzigt de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden. (persbericht 27 van 12/05/2000) De Ministerraad keurde tot slot een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het Voedselhulpverdrag 1999 en de Bijlagen. (persbericht 28 van 12/05/2000)