12 sep 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 september 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 12 september 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 11.10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een amendement goed op een ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen. Dit amendement verduidelijkt het begrip "syndicale raadpleging". ( persbericht 1 van 12/09/1997) De Ministerraad heeft zijn goedkeuring gegeven om de opdracht voor de automatisering van de Hypotheekbewaringen toe te wijzen aan het consortium gevormd door CSC-IBM-OLIVETTI-BELGACOM. Dit gebeurt in de vorm van een contract met een resultaatsverbintenis. ( persbericht 2 van 12/09/1997) Ook keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de goedkeuring en de homologatie van de " onbemande camera's". ( persbericht 3 van 12/09/1997) Verder heeft de Ministerraad de Regie der Gebouwen opgedragen om de +vijfde verdieping af te huren van het gebouw in de Wetenschapsstraat 4 te Brussel. In dit gebouw zullen de Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden voorlopig worden ondergebracht. ( persbericht 4 van 12/09/1997) De Ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van wet goed +tot wijziging van de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. ( persbericht 5 van 12/09/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat een +Europese richtlijn over de financiële instellingen omzet in Belgisch recht. ( persbericht 6 van 12/09/1997) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de te volgen procedures vastlegt voor de invoering in België van een nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) in de groenten- en fruitsector. Een Gemeenschappelijke Marktordening zorgt voor de regulering van de vrije markt binnen de Europese Unie. ( persbericht 7 van 12/09/1997) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een+ ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de voorwaarden voor de invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering. ( persbericht 8 van 12/09/1997) De Ministerraad keurde 6 internationale verdragen of overeenkomsten +goed. Het gaat hierbij over het Mercure-project, het Airbus-project, de samenwerking met de Republiek Korea, het HST-traject Antwerpen-Rotterdam, het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel en de Diensten en de samenwerking met Oekraïne. ( persbericht 9 van 12/09/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de naam wijzigt van het "SHAPE Interministerieel Comité". Voortaan zal deze instelling "Interministerieel Comité voor het Onthaal van Internationale Organisaties" heten. ( persbericht 10 van 12/09/1997) De Ministerraad heeft verder beslist om het ontwerp van Koninklijk +Besluit over de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers voor advies voor te leggen aan de Raad van State. ( persbericht 11 van 12/09/1997) Ook nam de Ministerraad kennis van de Stand van Zaken i.v.m. de +ontwerpen en voorontwerpen van wet.