13 jul 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 juli 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 juli 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat m.b.t. het investeringsplan van de NMBS een overlegcomité plaatsvindt op 13 juli 2001 om 18.00 uur. De Eerste Minister besprak tevens de resultaten van de tweede begrotingscontrole van dit jaar. De Eerste Minister benadrukte dat België blijft streven om in 2001 een begrotingsoverschot te realiseren van ongeveer 20 miljard frank. De Eerste Minister deelde tevens de 5 maatregelen mee die tijdens de begrotingscontrole werden afgesproken. Het gaat om: de vermindering van de werkingskredieten van de departementen met 1,3 miljard frank; bijkomende verminderingen op de departementale begrotingen voor 2,8 miljard; de uitgaven van de sociale zekerheid worden verminderd met 10,2 miljard; een rentebuffer ter waarde van 11 miljard frank; een reeks maatregelen m.b.t. de BTW-restituties (het gaat onder meer om een nationaal onderzoek bij de betrokken economische operatoren). Op die manier wil de regering in 2001 een begrotingsoverschot bereiken van 0, 2% van het BBP. De Eerste Minister besprak tevens de goedkeuring van een voorontwerp van wet over de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Minister benadrukte ook het uitstekende werk van de Commissie Buysse. Het volledige verslag zal op 19 juli 2001 worden voorgesteld aan het Parlement en de pers. (persbericht 1 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het niveau en de structuur vaststelt van de federale wetenschappelijke instellingen. (persbericht 2 van 13/07/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de ministeriële bevoegdheden. Het ontwerp regelt meer bepaald de benoeming van mevrouw Neyts-Uyttebroeck tot Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken. (persbericht 3 van 13/07/2001) De Ministerraad nam kennis van een nota van de Minister van Binnenlandse Zaken over de overschrijding van de gewenste termijnen bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. De Ministerraad stemde overigens in met de oplossingen die in deze nota voorgesteld worden. (persbericht 4 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde vier dossiers goed m.b.t. het leger. Het gaat om: een contract voor de aankoop van zogenaamde "argonflessen" voor het trainingssysteem MISTRAL; (persbericht 5 van 13/07/2001) een contract voor het onderhoud van het telecommunicatienet van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD); (persbericht 6 van 13/07/2001) de samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten voor het in stand houden van een aantal Amerikaanse gevechtsvoertuigen en hun bewapening; (persbericht 7 van 13/07/2001) een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de reddingsvlotten (van het type RFD) aan boord van de schepen van de Belgische Marine; (persbericht 8 van 13/07/2001) Verder keurde de Ministerraad een reeks maatregelen goed m.b.t. de modernisering van de openbare besturen: een voorontwerp van wet m.b.t. diverse bepalingen voor ambtenarenzaken. (persbericht 9 van 13/07/2001) een aantal maatregelen goed m.b.t. de overgang van de huidige kabinetten naar de nieuwe beleidsorganen in het kader van de Copernicushervorming. Daarmee krijgen de cel Algemene Beleidscoördinatie, de cel Algemeen beleid en de cel Beleidsvoorbereiding enerzijds en de Beleidsraad en Auditcomité anderzijds, een concrete invulling; (persbericht 10 van 13/07/2001) een ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten en uitvoeringsdiensten van de Federale Overheidsdiensten (FOD's), die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen; (persbericht 11 van 13/07/2001) een voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken en Moderniseringen van de Openbare Besturen voor de toewijzing van de nieuwe en de huidige Attachés in Human Resources aan de federale ministeries. (persbericht 12 van 13/07/2001) De Ministerraad verleende de Regie der Gebouwen om een aantal verdiepingen te huren van de Theaterbuilding in Antwerpen, voor de huisvesting van de federale departementen. (persbericht 13 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde de huur goed van een gedeelte van de vierde verdieping van een gebouw gelegen Gulledelle 100 in 1200 Brussel. Deze huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3-6-9 jaar ten behoeve van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM). (persbericht 14 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed over het tuchtrecht van de leden van de rechterlijke orde. Het gaat om een modernisering van het tuchtrecht die moet voorkomen dat fouten van de rechterlijke orde door lacunes in de wetgeving niet kunnen gesanctioneerd worden. (persbericht 15 van 13/07/2001) De Ministerraad nam akte van het rapport van de werkgroep "Diabetes en sociale discriminatie". (persbericht 16 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. sociale bepalingen. (persbericht 17 van 13/07/2001) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de sector van de rustoorden. (persbericht 18 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de sociale franchise. (persbericht 19 van 13/07/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag vastlegt van de vermindering van het remgeld voor geneeskundige verzorging in een medisch-pediatrisch centrum voor kinderen met een chronische ziekte. (persbericht 20 van 13/07/2001) Verder gaf de Ministerraad toestemming voor het aanvatten van een procedure voor de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van leveringen met het oog op de toekenning van de opdracht voor het aanmaken en het leveren van een recombinant vaccin tegen hepatitis B. Dit vaccin is meer bepaald bestemd voor zuigelingen en adolescenten. (persbericht 21 van 13/07/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit over de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika. (persbericht 22 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde - in tweede lezing en na overleg met de sociale partners - een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bescherming van de preventie-adviseurs. (persbericht 23 van 13/07/2001) Ook keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed dat een Europese richtlijn omzet over de terbeschikkingstelling van werknemers voor het verrichten van diensten. (persbericht 24 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed met de Gemeenschappen en Gewesten m.b.t. het zogenaamde "inschakelingsparcours" van werkzoekenden naar de startbaanovereenkomst. (persbericht 25 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde het ontwerp van Federaal Milieucharter goed. Dit charter was voorzien in paragraaf 157 van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO). (persbericht 26 van 13/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de Hoge Raad van Financiën. (persbericht 27 van 13/07/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand van de Staat kunnen genieten in het kader van het stedelijk beleid. De Eerste Minister kondigde aan dat op dinsdag 17 april 2001 een studie zal voorgesteld worden van de KUL en de ULB over deze problematiek. (persbericht 28 van 13/07/2001) Ook keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed over de vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen. (persbericht 29 van 13/07/2001) De Ministerraad nam tevens kennis van de economische begroting 2002. (persbericht 30 van 13/07/2001)