14 jul 1995 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 juli 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juli 1995, op Hertoginnedal,+ van 11. 00 uur tot 13.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. In het kader van het tewerkstellingsplan, dat later deze maand zal worden besproken en beslist, nam de Ministerraad kennis van de toelichting die de Minister van Tewerkstelling en Arbeid gaf bij de evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen van het "Globaal Plan". Tevens besprak de Ministerraad de voorbereiding van het overleg met de sociale partners. Na de tragische gebeurtenissen in Kibeho had de Belgische Regering op 28 april beslist de ontwikkelingssamenwerking aan Rwanda op te schorten met uitzondering van de hulp die de bevolking rechtstreeks ten goede komt en deze die de uitbouw van de rechtsstaat ondersteunde. De Belgische Regering heeft thans beslist om deze hulp te hervatten, in de lijn van de beslissing van de Europese Unie. ( persbericht 1 van 14/07/1995) Verder drukt de Belgische Regering haar diepe bekommernis uit over de+ actuele situatie in ex-Joegoslavië en maakte 20 miljoen frank vrij voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking van Srebrenica. ( persbericht 2 van 14/07/1995) * * * In het hoofdstuk "Algemeen binnenlands beleid" keurde de Ministerraad een ontwerp van beraadslaging goed voor het vrijmaken van bijkredieten zodat bepaalde verbintenissen van vorige jaren kunnen worden uitbetaald. Het betreft hier verbintenissen die zijn aangegaan in 1994 of vroeger en waarvan de facturen pas in 1995 zijn aangekomen. Dit ontwerp van beraadslaging is van louter budgettair technische aard. ( persbericht 3 van 14/07/1995) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de +Minister van Ambtenarenzaken i.v.m. de organisatie van de bilaterale vergaderingen over de gebouwen. In het hoofdstuk "Economisch, sociaal en fiscaal beleid" besliste de Ministerraad een derde schijf van 30% van het federaal programma van de openbare investeringen vrij te geven voor de periode juli - september 1995. ( persbericht 4 van 14/07/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit +goed waardoor de mobiliteitsvergoedingen in bedrijfstakken waar de werkplaats niet vast bepaald is, worden uitgesloten van het begrip "loon". Deze vergoedingen worden m.a.w. wettelijk vrijgesteld van sociale bijdragen. ( persbericht 5 van 14/07/1995) De Ministerraad besprak eveneens de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale zekerheid. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. voordracht tot benoeming van de federale leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen. ( persbericht 6 van 14/07/1995) Tot slot keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waarbij de heer J. Piette, Secretaris-generaal van het Algemeen Christelijk Vakverbond, wordt voorgedragen voor de benoeming tot bestuurder bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. ( persbericht 7 van 14/07/1995)