14 jun 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 juni 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juni 1996, op Hertoginnedal,+ van 10. 00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde, in een tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de Veiligheid van de Staat (van het Ministerie van Justitie) en van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht (van het Ministerie van Landsverdediging). ( persbericht 1 van 14/06/1996) Daarnaast besprak de Ministerraad de problematiek van de minimumlonen+ in de beschutte werkplaatsen. ( persbericht 2 van 14/06/1996) Verder nam de Ministerraad maatregelen ter bestrijding van de ozonveronreiniging. ( persbericht 3 van 14/06/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verkoop +van deur tot deur. ( persbericht 4 van 14/06/1996) Tevens werd voor 1996 het percentage BTW-ontvangsten bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid, vastgelegd op 15,20645%. Tevens werd voorzien in een bijkomende éénmalige bijdrage van 10,1378 miljard frank BTW-ontvangsten aan de sociale zekerheid. ( persbericht 5 van 14/06/1996) * * * Er werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor ook het personeel van bepaalde O.C.M.W.'s en van een intercommunale kan genieten van de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek. ( persbericht 6 van 14/06/1996) De toelagen voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen voor 1996+ werden goedgekeurd. Hiervoor trok de Ministerraad een bedrag van 77,1 miljoen frank uit, waarvan 40,5 miljoen reeds wordt vrijgemaakt. ( persbericht 7 van 14/06/1996) Er werd eveneens beslist om een bijkomende financiële steun van 3 +miljoen frank te verlenen aan het Senegalese "Departement des Productions Animales de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA)" te Thiès. ( persbericht 8 van 14/06/1996) Ook de samenwerking tussen het ABOS en de RTBF over de produktie van het TV-programma "DUNIA" over de internationale samenwerking tussen Noord en Zuid werd voor 1996 verlengd. Voor de deelname van het ABOS werd een bedrag vrijgemaakt van maximaal 11 miljoen frank. ( persbericht 9 van 14/06/1996) Daarnaast werd de heer Hugo Fonder voorgedragen om benoemd te worden +tot nieuwe Voorzitter van het "Comité Interministriel Shape Interministerieel Comité" (CISHIC). ( persbericht 10 van 14/06/1996) Tot slot werd het principe goedgekeurd dat de twee mechanismen voor +steun aan de uitvoer, nl. de leningen van Staat tot Staat en Copromex, op elkaar afstemt. Hun activiteiten waren tot op heden gesplitst. ( persbericht 11 van 14/06/1996)