16 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 april 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 april 1999 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad ging akkoord met de invoering van een bijzondere regeling van tijdelijke bescherming voor bepaalde categorieën van Kosovaarse vluchtelingen. (persbericht 1 van 16/04/1999) De Ministerraad nam een aantal beslissingen over de onthaaldorpen +voor Kosovaarse vluchtelingen in Albanië. Deze beslissingen werden genomen op basis van het verslag van de identificatiemissie. De Ministerraad besliste verder om het bedrag van 200 miljoen frank voor noodhulp op te trekken tot 500 miljoen frank. Daarvan is 150 miljoen frank bestemd voor het kamp dat de militairen daar bouwen voor de opvang van de vluchtelingen. Op vraag van de Ministerraad ging de Nationale Loterij akkoord om een speciale trekking te organiseren ten voordele van de vluchtelingen. Dit zal binnen de drie weken gebeuren. (persbericht 2 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor het mandaat van de "Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap in België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945" met twee jaar wordt verlengd. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten. Het ontwerp bevat ook bepalingen over het personeel van ministeries dat is aangewezen om deel uit te maken van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest. (persbericht 3 van 16/04/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord met de nieuwe samenstelling van +de Commissie voor de overheidsopdrachten. (persbericht 4 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor Belgacom Mobile de vergunning krijgt om een netwerk voor mobiele telefonie van het type DCS-1800 op te zetten en te exploiteren. (persbericht 5 van 16/04/1999) Daarnaast nam de Ministerraad een aantal beslissingen over een +militaire oefening in de streek van Zaragossa (Spanje). Het gaat om een oefening van de Allied Command Europe Mobile Force (AMF). (persbericht 6 van 16/04/1999) De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging verder de +toelating om een contract af te sluiten voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor aanpassingen aan de fregatten van de Marine. (persbericht 7 van 16/04/1999) De Ministerraad ging akkoord met de toekenning van een rustpensioen +aan Mevrouw Francine Ziegler, lerares aan het "Institut supérieur de musique d'église et de pédagogie musicale" in Namen. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. (persbericht 8 van 16/04/1999) De Ministerraad ging verder akkoord om in Gent kantoren, +archiefruimte en parkeerplaatsen te huren voor het Ministerie van Financiën. (persbericht 9 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde tevens, na overleg met de vakorganisaties, een voorontwerp van wet goed dat bepaalde aspecten vastlegt van de organisatie van de arbeidstijd in de overheidssector. (persbericht 10 van 16/04/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp+ van Koninklijk Besluit goed dat de ontslagen van ambtenaren wegens beroepsonbekwaamheid regelt. (persbericht 11 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens - in een tweede lezing - twee +ontwerpen van Koninklijk Besluit goed i.v.m. het statuut en de bezoldiging van het niet-wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de staat. (persbericht 12 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk. (persbericht 13 van 16/04/1999) Ook keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de verloven en afwezigheden die worden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. De Ministerraad keurde tevens de uitbreiding principieel goed van de personeelsformaties van Justitie, Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Integratie en Binnenlandse Zaken. (persbericht 14 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. (persbericht 15 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een reeks besluiten goed m.b.t. +justitie. Het gaat meer bepaald om twee ontwerpen van Koninklijk Besluit en een ontwerp van Ministerieel Besluit. (persbericht 16 van 16/04/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Université Catholique de Louvain (UCL) informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen kan raadplegen. Dit gebeurt in het kader van een onderzoek naar de politieke houdingen en het kiesgedrag in België. (persbericht 17 van 16/04/1999) De Ministerraad besprak de personeelsbehoeften van de Afdeling +administratie van de Raad van State. (persbericht 18 van 16/04/1999) Verder belastte de Ministerraad de Eerste Minister met het opstellen +van een ontwerp van Koninklijk Besluit voor de overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Muziekconservatorium Brussel - Conservatoire royal de musique de Bruxelles aan de Franse en de Vlaamse Gemeenschap. (persbericht 19 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - twee ontwerpen +van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de specifieke omkadering van het kind in het ziekenhuis en m.b.t. de psychologische begeleiding. (persbericht 20 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +het Wetboek van de inkomstenbelastingen wijzigt. Het ontwerp van Koninklijk Besluit verhoogt meer bepaald de drempel voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor materiaal en uitrusting. (persbericht 21 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de bouwkalender voor de ziekenhuizen. Deze kalender legt de werken vast voor de periode 1996-2005. (persbericht 22 van 16/04/1999) De Ministerraad ging ook akkoord met de prioriteiten, de voorstellen +en het budget m.b.t. de Belgische deelname aan de Europese Ministerraad over het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA). (persbericht 23 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de Internationale Cacao-overeenkomst van 1993. (persbericht 24 van 16/04/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een protocol dat het Europees verdrag van 1957 over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) wijzigt. Dit verdrag werd in Genève ondertekend op 28 oktober 1993. (persbericht 25 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 over tropisch hout. (persbericht 26 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een protocol bij het verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. (persbericht 27 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de Bijlagen I en II van het Verdrag m.b.t. het Statuut van de Europese scholen. (persbericht 28 van 16/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de Internationale Natuurrubberovereenkomst van 1995. (persbericht 29 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een verdrag tussen België en Turkije. Dit verdrag wijzigt het Belgisch-Turks verdrag m.b.t. de sociale zekerheid. (persbericht 30 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een samenwerkingsovereenkomst tussen België en Argentinië m.b.t. de ruimtevaart. Deze overeenkomst werd in Luik ondertekend op 3 oktober 1997. (persbericht 31 van 16/04/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie (BLEU) en Oezbekistan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen. (persbericht 32 van 16/04/1999) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en Brazilië. Deze overeenkomst heeft betrekking op de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen. (persbericht 33 van 16/04/1999) De Ministerraad stemde tevens in met de stabilisatie van de +rente\-voet van de Amerikaanse dollar (USD) voor een uitvoerkrediet van 90.800.000 USD, met een terugbetalingster\-mijn van 12 jaar. Dit krediet is bestemd voor de financiering van infrastructuurwerken aan de elektrische centrale van Dabhol (Indië) door de vennootschap Besix NV. (persbericht 34 van 16/04/1999) De Ministerraad stemde eveneens in met de stabilisatie van de +interestvoet van de euro (EUR) voor een exportkrediet van 34.600.000 EUR, met een terugbetalingstermijn van 10 jaar. Dit uitvoerkrediet moet de herstelling financieren van de internationale luchthaven van Nairobi in Kenia, door een consortium van Belgische ondernemingen. (persbericht 35 van 16/04/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken van de ontwerpen en de voorontwerpen van wet. De Ministerraad gaf zijn akkoord aan een ontwerp van omzendbrief over de indienstneming van contractuelen voor de vervanging van statutaire personeelsleden die wegens het jaarlijks verlof afwezig zijn in 1999.