16 jun 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 juni 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 juni 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad de technische aanpassingen van de Raad van State besprak m.b.t. de programmawet die aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden voorgelegd. De Kamer zal zich hierover buigen vanaf de eerste week van juli. Verder keurde de Ministerraad 3 dossiers goed m.b.t. het leger. Het gaat meer bepaald om: - het onderhoud van de motoren van het type "Gnome" van de Sea King helicopters; (persbericht 1 van 16/06/2000) - de aankoop van 39 raketten van het type TOW 2A voor de Landmacht; (persbericht 2 van 16/06/2000) - het onderhoud van de soft- en hardware van de elektronische en avionicauitrustingen voor de Alpha-Jet-vliegtuigen van de Luchtmacht. (persbericht 3 van 16/06/2000) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om de huur te vernieuwen van het gebouw aan de Terninckstraat 13 in Antwerpen. In dit gebouw is de afdeling «Handelsregister» van de Rechtbank van Koophandel gevestigd. (persbericht 4 van 16/06/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de bevordering van zogenaamde nabijdiensten en -banen. Op die manier wordt een eind gesteld aan het vroegere systeem van dienstencheques. Dit systeem was duur en verhoogde de werkgelegenheid niet. Voor het nieuwe systeem wordt een budget van 1 miljard frank vastgelegd. Het vormt een alternatief voor diensten die vaak in het zwart worden geleverd. De kost van de nieuwe dienstencheques zal voor 1/3 gedragen worden door de federale overheid, voor 1/3 door de Gewesten en voor 1/3 door de gebruikers. (persbericht 5 van 16/06/2000) De Eerste Minister benadrukte tevens dat de beslissingen die op 11 februari genomen werden m.b.t. de nachtvluchten van de luchthaven van Brussel-Nationaal hernomen werden in een ontwerp van ministerieel besluit. Het ontwerp keurt het reglement goed dat werd aangenomen door de Raad van Bestuur van BIAC. Dit reglement gaat over de instelling van een systeem van nachtelijke geluidsquota. Het systeem bepaalt ook de maximaal toegelaten hoeveelheid nachtelijk geluid rond de luchthaven van Brussel-Nationaal. (persbericht 6 van 16/06/2000) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en de Minister van Mobiliteit en Vervoer over de organisatie van de werkzaamheden i.v.m. de vaststelling van het Eerste Federaal Plan m.b.t. duurzame ontwikkeling. (persbericht 7 van 16/06/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat de aanvullende crisisbijdrage verder en in versneld tempo moet afbouwen. Dit voorontwerp van wet bevestigt de integrale afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage vanaf 2001. Het bepaalt o.m. de versnelling van deze afschaffing via de weerslag op de voorheffingen. Deze afschaffing zal sneller voelbaar zijn voor alle belastingplichtigen. De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat een inkomensgarantie instelt voor ouderen. (persbericht 8 van 16/06/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de uitbreiding van het voordeelbanenplan door een verruiming van de doelgroep van werknemers. (persbericht 9 van 16/06/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over een aantal aanpassingen aan de structurele lastenverlaging (RSZ-vermindering). (persbericht 10 van 16/06/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de zogenaamde PET-scanners. Er werden 13 PET-scanners geprogrammeerd. (persbericht 11 van 16/06/2000) De Ministerraad ging principieel akkoord met de Belgische deelname aan het Internationale Ontmantelingsfonds voor Ignalina. (persbericht 12 van 16/06/2000) Verder keurde de Ministerraad de kwijtschelding goed van een schuld n.a.v. een staatslening aan Mozambique van 16 miljoen frank. (persbericht 13 van 16/06/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een verdrag tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische Regering. Het verdrag gaat over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 14 van 16/06/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de financiële markten. Op die manier kan de beurs van Brussel op 1 oktober 2000 toetreden tot de eerste fase van de eenheidsbeurs Euronext (beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs). (persbericht 15 van 16/06/2000) Ten slotte deelde de Eerste Minister mee dat de Ministerraad de agenda overliep van de Europese Top in Feira (Portugal) op 19 en 20 juni 2000.