18 dec 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 december 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 december 1998 op Hertoginnedal van 9.00 uur tot 13.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed m.b.t. de organisatie van de electriciteitsmarkt. Met dit voorontwerp wordt een richtlijn over de gemeenschappelijke regels voor de interne electriciteitsmarkt van het Europees Parlement en de Europese Raad omgezet in Belgisch recht. (persbericht 1 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een voorontwerp van +wet goed over de invoering van een strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. (persbericht 2 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. (persbericht 3 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde het stabiliteitsprogramma van België goed. +Hierin is de begrotingsstrategie voorgesteld die België in de loop van de periode 1999-2002 zal volgen. Dit document beschrijft ook de goede economische prestaties van België, in het bijzonder wat de vermindering van de overheidstekorten betreft. (persbericht 4 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed waardoor +een toenadering wordt verwezenlijkt tussen de volgende drie instellingen van het financiële centrum: de Beurs van Brussel, de optie- en futuresbeurs Belfox en de C.I.K. (persbericht 5 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende diverse +fiscale bepalingen. (persbericht 6 van 18/12/1998) De Ministerraad besliste om de termijn voor het indienen van +schadedossiers m. b.t. de overstromingen van september 1998 met een maand te verlengen. Oorspronkelijk was een termijn van 3 maanden voorzien en konden de dossiers ingediend worden tot 31 december 1998. Door de beslissing van de Ministerraad zal dit nu dus kunnen tot 31 januari 1999. (persbericht 7 van 18/12/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met +sociale bepalingen. de ondersteuning van het veiligheidsbeleid. (persbericht 8 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde eveneens de verlenging goed van de +veiligheids- en samenlevingscontracten en de initiatieven voor stedelijke vernieuwing. (persbericht 9 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde de verlenging goed van de preventiecontracten +1998. (persbericht 10 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de eigendomsoverdracht van gebouwen van de Federale Staat naar de Duitstalige Gemeenschap. Het gaat meer bepaald om de overdracht van gebouwen in Eupen die de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap en haar diensten moeten huisvesten. Het ontwerp van Koninklijk Besluit wijzigt het Koninklijk Besluit van 6 maart 1992 m.b.t. de regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Duitstalige Gemeenschap. Deze wijziging werkt een fout weg in het oorspronkelijke Koninklijk Besluit. De Ministerraad besprak een tweede verslag over de werkzaamheden van het «Millenium Forum 2000». In het verslag wordt vastgesteld dat de OESO België tot de groep landen rekent die op een degelijke wijze vooruitgang boeken, zonder evenwel tot de koplopers te behoren. (persbericht 11 van 18/12/1998) De Ministerraad ging verder akkoord met de afsluiting van technische overeenkomst tussen België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor de aanschaf van militair materieel. Deze overeenkomst heeft betrekking op de industrialisatie- en productiefase van het antitankwapensysteem van de derde generatie van zgn. «middellange dracht» (AC3G/MP). De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een contract af te sluiten met de firma MAN. (persbericht 12 van 18/12/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. het statuut van het rijkspersoneel en het personeel van sommige diensten van openbaar nut. (persbericht 13 van 18/12/1998) De Ministerraad machtigde de Minister van Ambtenarenzaken om de Regie+ der Gebouwen te belasten met de huur van een gebouw voor de Commissie voor strafuitvoering van Bergen. Het gebouw ligt aan de Grand'Rue 67 en 69 in Bergen. De jaarlijkse huurprijs zal 618.851 frank bedragen. De Ministerraad keurde verder het ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het beheerscontract van de Naamloze Vennootschap A.S.T.R.I.D. (persbericht 14 van 18/12/1998) De Miniterraad ging ook akkoord om een onderhandelingsprocedure te +starten met Belgacom en met de firma SA Bull NV. Deze procedure heeft betrekking op de installatie van een uitwijkcentrum voor het Rijksregister. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de dienst van de gewestelijke belastingen en de gemeenschapsbelasting. Het gaat om een voorontwerp voor de uitvoering van de bijzondere wet van 16 januari 1989 over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. (persbericht 15 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor aan de Gewesten de opbrengst wordt toegewezen van de aan de Federale Staat betaalde verwijlinteresten op gewestelijke belastingen (die aan de Gewesten is toegekend). (persbericht 16 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de Nationale Loterij. Dit ontwerp bepaalt het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 1998. Het ontwerp legt dit bedrag vast op 2,5 miljard frank en bepaalt de manier waarop deze jaarlijkse rente betaald moet worden. De Ministerraad keurde een ontwerp van amendement goed dat tot doel heeft de publicatieverplichting van de weekstaat van de Nationale Bank van België af te schaffen. (persbericht 17 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de +dekking van de verliezen van de Koninklijke Munt van België. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het bedrag van de jaarlijkse dotatie aan de Koning Bouwdewijnstichting wordt vastgesteld op 415.000.000 frank voor de dienstjaren 1999 tot en met 2003. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). Op 1 januari komen er nieuwe tarieven voor de keuring van vlees en vis. (persbericht 18 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor voor het jaar 1998 het algemeen budget wordt vastgelegd voor de klinisch-biologische verstrekkingen. Het gaat om het budget voor heel België. (persbericht 19 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De Ministerraad keurde tevens de contracten voor 1999 goed m.b.t. de organisatie van de opleiding van IVK-dierenartsen (Instituut voor Veterinaire Keuring). (persbericht 20 van 18/12/1998) De Ministerraad besprak de conclusies van het Voorzitterschap van de +Europese Top in Wenen. Deze Top vond plaats op 11 en 12 december 1998. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de omzetting van het Europese recht in het Belgisch recht. (persbericht 21 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. de oprichting van het Interdepartementaal Coördinatiecomité voor de bestrijding van de illegale wapenhandel. (persbericht 22 van 18/12/1998) De Ministerraad ging ook akkoord met het voorontwerp van wet voor de goedkeuring van twee internationale akten. Het gaat om een overeenkomst met Oezbekistan en een aanvullend protocol voor de wijziging van deze overeenkomst. (persbericht 23 van 18/12/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een overeenkomst tussen de Europese Unie (en haar lidstaten) en Jordanië. (persbericht 24 van 18/12/1998) De Ministerraad besprak de giften ten laste van het Steunfonds van de Regeringsleden. Het gaat om giften voor het St.-Niklaasfeest voor kansarme kinderen. De Ministerraad werd op de hoogte gebracht van de toestand van de voorbereidende werkzaamheden voor de overgangsfase van de introductie van de euro in de federale administraties. (persbericht 25 van 18/12/1998) De Ministerraad ging akkoord om Mevrouw Paulus de Chatelet voor te +dragen voor de benoeming tot Gouverneur van Brussel.