19 jul 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 juli 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 juli 1996, in de Wetstraat +16, van 8. 00 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 10.15 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. Vooreerst keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de budgettaire doelstelling voor de periode 1996-1999. ( persbericht 1 van 19/07/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de +Belgische reglementering over de Europese Ondernemingsraden (EOR) vervolledigt. ( persbericht 2 van 19/07/1996) Er werd ook een voorontwerp van wet goedgekeurd dat maatregelen bevat+ om de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken. ( persbericht 3 van 19/07/1996) Tevens werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de nieuwe +gemeentewet en de wet van 2 december 1957 over de rijkswacht wijzigt. ( persbericht 4 van 19/07/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de oprichting van een commissie voor de veiligheid van "Euro 2000". ( persbericht 5 van 19/07/1996) Verder keurde de Ministerraad het akkoord goed dat de Minister van Vervoer afsloot met zijn Nederlandse collega over de HSTlijn tussen Antwerpen en Rotterdam. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over een nieuw reglement i.v.m. het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden. Het gaat hier over onderscheidingen aan ambtenaren en bedienden van de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen. Tevens werden zes onderhandse overeenkomsten goedgekeurd voor de uitvoering van studie-opdrachten in het kader van de samenwerkingsakkoorden voor de bevordering van de Hoofdstedelijke Rol van Brussel. ( persbericht 6 van 19/07/1996) Verder werd beslist dat ook het personeel van de +O.C.M.W.'s van de gemeenten Zoutleeuw, Dilbeek, Leuven, Zoersel, Gerpinnes en +Seraing kan genieten van de halftijdse vervroegde uittreding en/of de vrijwillige vierdagenweek. ( persbericht 7 van 19/07/1996) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat +bepaalde loopbanen van federale ambtenaren wijzigt. ( persbericht 8 van 19/07/1996) Verder gaf de Ministerraad de Minister van Landsverdediging +toestemming om vier overeenkomsten af te sluiten voor het Ministerie van Landsverdediging m.b. t.: - de Belgische deelname aan het computerprogramma ACCS LOC; - de ombouw van vrachtwagens; - de multilaterale samenwerking voor de Mistral raketten; - de restwaarde van de raketinstallaties te Florennes. ( persbericht 9 van 19/07/1996) De Ministerraad nam tevens kennis van de conclusies van de +Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid. ( persbericht 10 van 19/07/1996) Na een beperkte offerte-aanvraag ging de Ministerraad akkoord met de +aankoop van muntplaatjes voor de muntstukken van één frank en van twintig frank. Op deze plaatjes worden munten geslagen. ( persbericht 11 van 19/07/1996) Daarnaast werd beslist om de wettelijke intrestvoet van 8% naar 7% te+ verlagen. ( persbericht 12 van 19/07/1996) Ook de reglementering van het vergunningssysteem in de voedingssector+ werd gewijzigd. ( persbericht 13 van 19/07/1996) Tevens werd beslist om de sanitaire bijdragen van de fokvarkenssector+ aan het Fonds voor de gezondheid en de produktie van dieren te wijzigen. ( persbericht 14 van 19/07/1996) Daarnaast werd beslist om de wetgeving over pensioenen en +oorlogsrenten te wijzigen. ( persbericht 15 van 19/07/1996) Tot slot besliste de Ministerraad om twee OVSE-waarnemers te sturen +naar de verkiezingen in Bosnië. ( persbericht 16 van 19/07/1996)