22 jan 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 januari 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 januari 1999 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde het programma goed van het Belgisch Overlevingsfonds (BOF) voor het jaar 1999. De projecten van het programma zullen in totaal 750 miljoen frank kosten. (persbericht 1 van 22/01/1999) De Ministerraad nam een aantal beslissingen m.b.t. de hervorming van +de Belgische ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 2 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de +financiering van de bouw van de nieuwe zetel van de NAVO. (persbericht 3 van 22/01/1999) De Ministerraad nam daarnaast kennis van het driemaandelijks verslag +van de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van het Europees recht in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures. (persbericht 4 van 22/01/1999) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de instemming met het «Zesde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Verdrag over de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa». (persbericht 5 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en Cuba voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 6 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de overeenkomst voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie, haar lidstaten en Turkmenistan. Deze overeenkomst werd in Brussel ondertekend op 25 mei 1998. (persbericht 7 van 22/01/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de goedkeuring van een overeenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg. Het gaat met name om de overeenkomst ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid van 14 december 1972. (persbericht 8 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde tevens een samenwerkingsakkoord goed tussen de+ Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over de deelname van België aan de Wereldtentoonstelling van Hannover (Duitsland) in het jaar 2000. (persbericht 9 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. Het eerste ontwerp bevat het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. Het tweede ontwerp bevat het reglement van plichtenleer van dit Beroepsinstituut. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de indienstneming van contractuelen voor uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 10 van 22/01/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de statuten van Belgacom wijzigt. (persbericht 11 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de wijziging+ van de wetten op de Raad van State en van het Gerechtelijk Wetboek. Het voorontwerp bevat een aantal maatregelen die de werking en de doeltreffendheid van zowel de afdeling wetgeving als de afdeling administratie van de Raad van State moeten verbeteren. Deze maatregelen stemmen overeen met het vierjarenplan dat door de Raad van State werd voorgesteld om de achterstand in de rechtsbedeling weg te werken. Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed dat ervoor zorgt dat de wedden en de pensioenen van de morele consulenten ten laste vallen van de schatkist. (persbericht 12 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - twee ontwerpen van +Koninklijk Besluit goed i.v.m. de toegang van bestaansminimumtrekkers tot doorstromingsprogramma's en erkende arbeidsposten voor langdurig werklozen. (persbericht 13 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de pensioenen van de personeelsleden van bepaalde instellingen van openbaar nut. (persbericht 14 van 22/01/1999) De Ministerraad keurde ook drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed+ over reproductieve geneeskunde. (persbericht 15 van 22/01/1999) De Ministerraad besprak het verslag van de werkgroep "modernisering +van het beheer van de sociale zekerheid". De Ministerraad keurde een ontwerp van wet goed voor de bekrachtiging en de wijziging van de Koninklijke Besluiten die goedgekeurd werden met toepassing van de wet voor de modernisering van de sociale zekerheid en voor de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet voor de oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en voor de reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten.