27 mrt 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 27 maart 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 maart 1998 op Hertoginnedal van 14.30 uur tot 17.40 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad keurde de omzendbrief goed met de richtlijnen voor de departementen en de instellingen van openbaar nut voor de opstelling van de begroting van het jaar 1999. ( persbericht 1 van 27/03/1998) De Ministerraad nam daarnaast akte van het eerste Verslag van de Interdepartementale Preventiecel (IPC), over het werkjaar 1997. Verder gaf de Ministerraad de IPC een nieuwe opdracht voor het werkjaar 1998. ( persbericht 2 van 27/03/1998) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat +voorziet dat de meerwaarde die verwezenlijkt wordt door de verkoop van goud van de Nationale Bank van België rechtstreeks toegekend wordt aan de Staat. Het bedrag, verminderd met de rechten die aan de Luxemburgse Staat zijn toegekend (nl. 1/27 van de totale som), zal in 1998 worden gestort. Het zal voor de terugbetaling van de staatsschuld worden gebruikt. ( persbericht 3 van 27/03/1998) Ook heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de Hoge Raad van Financiën. ( persbericht 4 van 27/03/1998) De Ministerraad keurde eveneens de huur goed van 2.551 m_ bijkomende kantoorruimte voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). ( persbericht 5 van 27/03/1998) De Ministerraad heeft - in een tweede lezing en na advies van de Raad+ van State - een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het personeelskader van magistraten en griffiers uitbreidt. Dit voorontwerp voert het meerjarenplan van justitie uit dat werd goedgekeurd op 7 oktober 1997. ( persbericht 6 van 27/03/1998)De Ministerraad nam tevens kennis van een mededeling van de Minister van Justitie over het Europees Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Dit centrum wordt officieel ingehuldigd op maandag 30 maart 1998 en wordt 's anderendaags operationeel. Verder keurde de Ministerraad het evaluatieverslag over de Belgische deelname aan de Crisis Management Exercise oefeningen (CMX-98) van de NAVO goed. ( persbericht 7 van 27/03/1998) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de +Minister van Buitenlandse Handel over het Multilateraal Akkoord m.b.t. de Investeringen. De Ministerraad nam tevens kennis van een mededeling van de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting in Belgisch recht van Europese wetgeving en inbreuken op de Europese wetgeving. Verder keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed voor de instemming met de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en respectievelijk Estland, Letland en Moldova voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. ( persbericht 8 van 27/03/1998) Tevens keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed voor de instemming met drie protocollen bij Overeenkomsten voor Partnerschap en Samenwerking. ( persbericht 9 van 27/03/1998) De Ministerraad nam ook een beslissing over de vertegenwoor-diging +van de Regering bij een aantal plechtigheden. ( persbericht 10 van 27/03/1998) Daarnaast besprak de Ministerraad de stand van zaken m.b.t. de +voorontwerpen van wet en de ontwerpen van wet. Het betreft de voorontwerpen van wet die in behandeling zijn op de Ministerraad of bij de Raad van State, de voorontwerpen van wet die ingediend moeten worden bij het Parlement, de ontwerpen van wet die reeds ingediend werden bij het Parlement, en de ontwerpen die het Parlement goedkeurde.