28 feb 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 februari 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 februari 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Regering zal volgende week de laatste fase van de begrotingscontrole aanvatten. Die moet afgerond zijn omstreeks half maart. De begroting moet waar nodig bijgestuurd worden, om zekerheid te hebben dat de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen eind 1997 worden gehaald. ( persbericht 1 van 28/02/1997) De Ministerraad heeft een serie ontwerpen van Koninklijk Besluit +besproken in uitvoering van de kaderwetten van 26 juli 1996. Voor advies van de Raad van State De Ministerraad keurde een Koninklijk Besluit goed over de uitvoering van werkgeversbijdragen en inhoudingen voor sommige oudere werklozen. ( persbericht 2 van 28/02/1997) Persbericht pensioenen volgt ( persbericht 3 van 28/02/1997) De Ministerraad heeft een aantal beslissingen genomen om de +overschrijding van het begrotingsobjectief 1996 op te vangen. Het bedrag van de onbetaalde facturen is reeds opgelopen tot 69,582 miljard frank. Het aandeel van de ziekenhuizen hierin bedraagt zo'n 86%. ( persbericht 4 van 28/02/1997) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +over de overdracht van bepaalde personeelsleden van Belgacom naar de Federale Overheid. ( persbericht 5 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waarmee een nieuw stelsel van patronale sociale lastenvermindering wordt ingesteld. Dit gebeurt in afwachting van het antwoord van de Europese Commissie op de aankondiging door de Belgische Regering van 20 februari 1997. Het ontwerp van Koninklijk Besluit zal voor hoogdringend advies aan de Raad van State worden voorgelegd. ( persbericht 6 van 28/02/1997) * * * De Ministerraad keurde een voorontwerp van Koninklijk Besluit goed over de magistrale bereidingen. Het bepaalt de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en de producten die daarmee gelijkgesteld zijn (TMB). ( persbericht 7 van 28/02/1997) De Ministerraad nam daarnaast een reeks beslissingen i.v.m. het +respect voor de sociale normen in de internationale betrekkingen. ( persbericht 8 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed waardoor +de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1997 - sectie "Tewerkstelling en Arbeid" een eerste keer wordt gewijzigd. ( persbericht 9 van 28/02/1997) Vervolgens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed i.v. m. de benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. ( persbericht 10 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de heer Marc Bossuyt, rechter van het Arbitragehof, de toestemming geeft om zijn ambt te cumuleren met twee andere functies. ( persbericht 11 van 28/02/1997) Verder ging de Ministerraad akkoord met twee aankoopdossiers m.b.t. informaticamateriaal voor de B.T.W. en de Directe Belastingen. Deze aankopen garanderen een efficiënt informaticagebruik in de buitendiensten van die twee administraties. ( persbericht 12 van 28/02/1997) Tevens keurde de Ministerraad via een onderhandse procedure twee overeenkomsten goed voor het leger. De eerste overeenkomst heeft betrekking op de modernisering van bepaalde informaticamiddelen. De tweede overeenkomst regelt het zeetransport van Belgisch-Nederlands militair materieel. ( persbericht 13 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat een Comité opricht voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk. ( persbericht 14 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten. Dit ontwerp van Koninklijk Besluit zet een Europese richtlijn om in Belgisch recht. ( persbericht 15 van 28/02/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een EU-verordening uitvoert over de bescherming van het gemeenschapsmerk. Het voorontwerp duidt meer bepaald de rechtbanken aan die in België bevoegd zullen zijn voor de Gemeenschapsmerken. ( persbericht 16 van 28/02/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bepalingen over de arbitrage in het Gerechtelijk Wetboek wijzigt. ( persbericht 17 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde daarnaast de aanwerving goed van 106 personen +bij de Administratie der douane en accijnzen. ( persbericht 18 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde vervolgens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor de schade die veroorzaakt is door de neerslag tijdens het stormweer van 28, 29 en 30 augustus 1996 als algemene ramp wordt erkend. Deze neerslag heeft grote schade aangericht in een aantal dorpen in de provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Het ontwerp bakent ook het rampgebied af. ( persbericht 19 van 28/02/1997) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed in verband+ met het internationaal verdrag van Den Haag over de burgerrechtelijke aspecten van illegale overbrenging van kinderen naar een ander land. ( persbericht 20 van 28/02/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het+ akkoord tussen België en Canada over de sociale zekerheid wijzigt. ( persbericht 21 van 28/02/1997) De Ministerraad heeft ook beslist om het Memorandum van Overeenkomst +tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika over de ontwikkelingssamenwerking ter goedkeuring voor te leggen aan het Parlement. ( persbericht 22 van 28/02/1997) De Ministerraad besliste vervolgens de opdracht van de ontmijners in +Cambodja te verlengen. Eind april zullen de ontmijners afgelost worden door een volgende ploeg.