29 jan 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 29 januari 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 januari 1999 op Hertoginnedal van 10 uur tot 13.20 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de regels voor de overgang van de personeelsleden van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) naar de naamloze vennootschap van publiek recht «Belgisch Technische Coöperatie» (BTC). (persbericht 1 van 29/01/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de dienst «Evaluatie van de Internationale Samenwerking». (persbericht 2 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de instelling van de carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking. Deze nieuwe carrière komt er naast de bestaande carrières Buitenlandse Dienst (diplomatieke loopbaan) en de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 3 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over het organiek reglement van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de "Belgisch Technische Coöperatie". Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een Verdrag m.b.t. grensoverschrijdende milieu-effectenrapportage. Dit verdrag werd ondertekend in Espoo (Finland). (persbericht 4 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een protocol over vluchtige organische stoffen. (persbericht 5 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest. Dit aanvullende protocol voert een systeem van collectieve klachten in. (persbericht 6 van 29/01/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de instemming met het toegevoegd Protocol tot wijzigiging van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Conventie over de uitbating van de spoorwegen van het Groothertogdom. (persbericht 7 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de +goedkeuring van het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof. Dit verdrag strekt ertoe een Internationaal Gerechtshof op te richten dat belast is met de bestraffing van de meest ernstige schendingen van het humanitair recht gepleegd door natuurlijke personen. Het Gerechtshof is van subsidiaire aard t. o.v. de nationale strafgerechten. (persbericht 8 van 29/01/1999) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Buitenlandse Zaken over de situatie in Kosovo. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot wijziging van het Koninklijk Besluit m.b.t. de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de productie van zaaizaden. (persbericht 9 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. (persbericht 10 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde ook de schijf voor 1999 goed van het Plan op Middellange Termijn voor wederuitrusting (PMT) van de Krijgsmacht. Met de goedkeuring van deze schijf wordt het programma afgerond. Het programma werd opgestart in 1993. Het werd in 1996 uitgebreid en verlengd tot 1999. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de wet over het vervoer van gas en andere producten via leidingen. De Ministerraad keurde eveneens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de ontbinding van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers (NPM). Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van zelfstandigen en leden van de kloostergemeenschappen. (persbericht 11 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninlijk Besluit goed over de+ openbare instellingen van sociale zekerheid die een bestuurovereenkomst hebben afgesloten. (persbericht 12 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ het nieuwe stelsel voor structurele vermindering van de patronale bijdrage in de sector van de beschutte werkplaatsen vanaf 1 januari 1999. Deze vermindering was bepaald in het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid. (persbericht 13 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de non-profitsector. (persbericht 14 van 29/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de controlegeneeskunde. (persbericht 15 van 29/01/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit (kaderbesluit) goed dat alle vormen van loopbaanonderbreking, zoals die bestaan in de privésector, ook mogelijk maakt in de openbare sector. (persbericht 16 van 29/01/1999) De Ministerraad nam een aantal beslissingen m.b.t. de openbare overnameaanbiedingen. (persbericht 17 van