31 mrt 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 31 maart 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 31 maart 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister stelde een aantal concrete voorbeelden voor van de maatregelen die vanaf 1 april 2000 van kracht worden om de actieve welvaartstaat vorm te geven (structurele lastenverlagingen, lastenverlaging lage lonen). De Eerste Minister kondigde tevens aan dat de Ministerraad de begrotingscontrole 2000 goedkeurde. Het algemene overheidstekort voor 2000 wordt tot 0,7 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP) beperkt. Bij de initiële begrotingsopmaak 2000 werd nog een tekort van 1,0 % van het BBP vooropgesteld. Bovendien daalt de schuld in verhouding tot het BBP met 3,4 % tussen 1999 en 2000. Zo kan de schuld in 2003 dalen tot onder de 100 % van het BBP. (persbericht 1 van 31/03/2000) Verder kondigde de Eerste Minister aan dat een akkoord werd bereikt over twee maatregelen voor de hervorming van het Openbaar Ambt. Deze maatregelen zullen na de paasvakantie besproken worden op een persconferentie. De Ministerraad nam tevens kennis van een nota van de Minister van Binnenlandse Zaken over de voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de politiehervorming. (persbericht 2 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde ook 11 ontwerpen van Koninklijk Besluit definitief goed waardoor het grondgebied van de provincies en van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad ingedeeld wordt in 195 politiezones. In elke politiezone zal één enkele politiedienst de basispolitiezorg verzekeren. Verder ging de Ministerraad akkoord met de krachtlijnen van de regeling m.b.t. de werving, de selectie en de basisopleiding van de toekomstige politiemensen in het kader van de politiehervorming. (persbericht 3 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed in het kader van de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De ontwerpen bepalen de basissamenstelling, de manier waarop de leden worden voorgedragen en benoemd en de werkwijze van de Raadgevend Comité en het Wetenschappelijk Comité bij het Agentschap. (persbericht 4 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met drie Internationale Akten over een Europese synchrotronstralingsinstallatie. Een synchrotron is een toestel om aan kleine elektrisch geladen deeltjes een zeer hoge snelheid te geven. Het wordt gebruikt in de kernfysica. (persbericht 5 van 31/03/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met twee protocollen van overeenkomst tussen België en de Europese Gemeenschappen. (persbericht 6 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het zetelakkoord tussen België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis. (persbericht 7 van 31/03/2000) Verder nam de Ministerraad een aantal beslissingen i.v.m. het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli 2001 tot 31 december 2001). (persbericht 8 van 31/03/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit dat het statuut van het rijkspersoneel wijzigt voor advies naar de Raad van State te sturen. Het ontwerp werd een eerste maal besproken op de Ministerraad van 3 maart 2000. (persbericht 9 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde ook een nieuwe reeks van projecten goed in het kader van het "Globaal Plan" voor meer veiligheid en preventie. Het gaat om overeenkomsten tussen het Ministerie van Justitie en de steden en gemeenten m. b.t. de aanwerving van bijkomend personeel voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. (persbericht 10 van 31/03/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een voorontwerp van wet goed over TV-omroepactiviteiten in Brussel-Hoofdstad. Dit voorontwerp wijzigt de wet over de netten voor distributie van omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. (persbericht 11 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de effectieve terugbetaling van 3 miljard frank aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). (persbericht 12 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de sociale zekerheid voor werknemers. (persbericht 13 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. het grootstedenbeleid. Het gaat om een ontwerp voor de uitvoering van de wet met de voorwaarden waartegen gemeenten en verenigingen kunnen genieten van een bepaalde financiële bijstand van de staat in het kader van het grootstedenbeleid. (persbericht 14 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. (persbericht 15 van 31/03/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit voor advies naar de Raad van State te sturen. Het ontwerp wijzigt het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 m.b.t. de investeringsaftrek. (persbericht 16 van 31/03/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed met bepalingen die afwijken van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitvoering van een "Avenant" bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk. Deze Overeenkomst moet dubbele belasting voorkomen en wederzijdse administratieve en juridische bijstand m.b.t. inkomstenbelastingen regelen. (persbericht 17 van 31/03/2000) Tot slot ging de Ministerraad akkoord om een voorontwerp van wet over fiscale geschillen en fiscale zaken voor dringend advies naar de Raad van State te sturen. Het gaat meer bepaald om een voorontwerp van wet voor de interpretatie en wijziging van een aantal bepalingen van de wet m.b.t. de beslechting van fiscale geschillen en de wet m.b.t. de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. (persbericht 18 van 31/03/2000)