05 jul 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 juli 2001

De Ministerraad vergaderde op donderdag 5 juli 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad drie dossiers heeft behandeld m.b.t. binnenlandse zaken. Het gaat om: - de toelating aan de Federale Politie om over te gaan tot het afsluiten van de overeenkomst voor de aankoop van wisselstukken voor zenders-ontvangersposten en voor de realisatie van een herstellingscontract voor deze zenders-ontvangers; (persbericht 1 van 05/07/2001) - de toelating aan de Federale Politie om over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor het onderhoud van de communicatiesystemen (VOTING) van de provinciale verkeerseenheden van de Federale Politie; (persbericht 2 van 05/07/2001) - twee wijzigingen aan het Koninklijk Besluit over de indienstneming van contractuele personeelsleden voor "uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften" voor 2001. Het gaat meer bepaald om personeel voor de verwijderingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De Eerste Minister deelde tevens mee dat DVZ momenteel meer dossiers behandeld dan er nieuwe asielaanvragen ingediend worden. Dit betekent dat de achterstand bij de dienst weggewerkt wordt. (persbericht 3 van 05/07/2001) De Eerste Minister benadrukte dat de Ministerraad tevens een voorontwerp van wet goedkeurde m.b.t. de Centrale Vrijzinnige Raad en m.b.t. de afgevaardigden en instellingen die belast zijn met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwlijke gemeenschappen. Het gaat om de wijziging van artikel 181 van de Grondwet. Op die manier worden de niet-confessionele levensbeschouwingen op gelijke voet behandeld met de confessionele levensbeschouwingen. (persbericht 4 van 05/07/2001) De Eerste Minister deelde verder mee dat de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd in uitvoering van het Copernicusplan. De Ministerraad keurde meer bepaald - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vaststelling van diverse bepalingen m.b.t. de oprichting van de federale overheidsdiensten (FOD's) en de programmatorische overheidsdiensten (POD's). (persbericht 5 van 05/07/2001) De Ministerraad keurde drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over het RIZIV in het kader van de uitbreiding van de doelgroepen van het globaal medisch dossier. (persbericht 6 van 05/07/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de tegemoetkomingen van het Bijzonder Solidariteitsfonds. Het gaat om de wijziging van het Koninklijk Besluit over de voorwaarden waaronder de wet m.b. t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen verruimd wordt. (persbericht 7 van 05/07/2001) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de overeenkomst goedkeurt tussen de NV Fortis Bank Verzekeringen en de NV Fortis AG voor de overdracht van de bij de NV Fortis Bank Verzekeringen gevestigde rentekapitalen voor de betaling van rente voor arbeidsongevallen. (persbericht 8 van 05/07/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad de verdeling goed van de 500 miljoen frank voor de uitvoering van de preventie -en hulpverleningsprojecten uit de federale beleidsnota drugs. (persbericht 9 van 05/07/2001) De Ministerraad keurde de overeenkomsten goed die in het kader van het grootstedenbeleid werden afgesloten met Gent, Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis en Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om de overeenkomsten voor het begrotingsjaar 2001. (persbericht 10 van 05/07/2001) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de instemming met de wijziging van de statuten van Belgacom. (persbericht 11 van 05/07/2001) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikelen 175² en 176² van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen m.b.t. het vervoer. Het gaat om de uitvoering van het akkoord van vorig jaar met de transportsector.(persbericht 12 van 05/07/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België regelt. Het voorontwerp wijzigt tevens de besluitwet over de wisselcontrole en m.b.t. diverse wettelijke bepalingen. (persbericht 13 van 05/07/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de goedkeuring van het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven. (persbericht 14 van 05/07/2001) Tevens keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed voor de instemming met het facultatief protocol m.b.t. kinderen in gewapende conflicten bij het verdrag over de rechten van het kind. (persbericht 15 van 05/07/2001) De Ministerraad verklaarde verder dat het voorstel van Eurocontrol aan de lidstaten m.b.t. de financiering van de pensioenen van het personeel niet aanvaardbaar is voor België. (persbericht 16 van 05/07/2001) De Eerste Minister deelde tevens mee dat hij een voorstel aan de Ministerraad heeft gedaan m.b.t. aanpassingen van het investeringsplan (voor een periode van 12 jaar) van de NMBS. Een werkgroep bestudeert de technische details van dit voorstel. De Eerste Minister zal over dit punt op vrijdag 6 juli 2001. De Eerste Minister gaf verder aan dat hij de vakbonden van Sabena heeft ontmoet. De Eerste Minister deelde de vakbonden mee dat de regering gelooft in de levensvatbaarheid van Sabena. De regering wil van Sabena een bedrijf maken dat niet enkel veel passagiers vervoert maar ook rendabel is.