05 jul 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 juli 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 juli 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze persbriefing. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst het belang willen benadrukken van de goedkeuring in tweede lezing, en na advies van de Raad van State van het voorontwerp van wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting. Bedoeling is de aanslagvoet van de vennootschappen te verminderen naar het gemiddelde niveau van de ons omringende landen en zo de investeringen te bevorderen. Het is primordiaal voor de K.M.O. waaraan bijzondere voordelen toegekend zijn. De aanslagvoet, toe te passen op de vennootschappen zal 33,99% bedragen (nominale aanslagvoet van 33% plus aanvullende crisisbijdrage) in plaats van 40,17%. Het betekent dus een vermindering van meer dan 6% en een eerste stap aangezien het de bedoeling is te komen tot een aanslagvoet van 30%. Een bijkomende inspanning wordt geleverd voor de K.M.O.'s met verlaagde aanslagvoet: 24,98% (nominale aanslagvoet van 24,25% + acb) in plaats van 28,84%. De Eerste Minister heeft erom gewezen dat het om een blauw-blauw-operatie gaat, gezien de genomen compensatiemaatregelen, zoals de opheffing van anomaliën, beperking van sommige fiscale uitgaven, bestrijding van misbruiken en monitoring door het Rekenhof. Een nieuwe ruling-procedure zal overigens toegepast worden. Dit bestaat erin dat tot een akkoord gekomen wordt tussen de vennootschap en de fiscus betreffende de fiscale behandeling die, tijdens een zekere periode (voor 5 jaar bijvoorbeeld) zal toegepast worden. Een bijzondere cel wordt terzake ingesteld en parlementaire toezicht zal worden uitgeoefend. Specifiek voor de K.M.O. zullen zij, bovenop de vermindering van de verlaagde tarieven, genieten van bijzondere compensatiemaatregelen, van de ongewijzigde regeling voor dienstwagens, van de vrijstelling van de gereserveerde winsten en van het uitblijven van verhoging wanneer er niet of onvoldoende is voorafbetaald (weliswaar gedurende de 3eerste aanslagjaren). Tweede beslissing die de Eerste Minister een bijzondere vermelding gunt is de goedkeuring van het voorontwerp van wet betreffende het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesectoren. (persbericht 1 van 05/07/2002) De Eerste Minister heeft ook in het bijzonder gewezen op het groen licht gegeven aan een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met het oog op de sociale bescherming van de kunstenaars. Dit voorontwerp van wet wordt voor advies binnen de twee maanden, verzonden naar het Nationaal Arbeidscomité. De Eerste Minister zijn waardering geuit voor het werk verricht terzake door de Ministers Laurette Onkelinx, Frank Vandenbroucke en Rik Daems. (persbericht 2 van 05/07/2002) De Eerste Minister heeft ook de goedkeuring bevestigd van een voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de wedde van de magistraten (persbericht 3 van 05/07/2002) * * * Daarnaast keurde de Ministerraad de volgende punten goed: de aanstelling van een nieuw lid van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (CFPS), ter vervanging van een ontslagnemend lid. (persbericht 4 van 05/07/2002). de vertegenwoordigingen van de Regering: De Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, zal de Regering vertegenwoordigen op de Bedevaart naar het Fort van Breendonk, op zondag 25augustus 2002 om 15 uur. (persbericht 5 van 05/07/2002) De Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut zal de Regering ook vertegenwoordigen bij de herdenkingsbedevaart op zondag 15september 2002, om 10u50, op het kerkhof van Namen. (persbericht 6 van 05/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een herstructureringspremie aan sommige militairen. (persbericht 7 van 05/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek kader van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM). (persbericht 8 van 05/07/2002) een nieuwe aanvraag tot advies, na syndicaal overleg, van de Raad van State over het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel. (persbericht 9 van 05/07/2002) het uitschrijven en afsluiten van een openbare aanbesteding betreffende de realisatie van een geïntegreerd documentbeheersysteem voor fiscale geschillen. (persbericht 10 van 05/07/2002) het voorleggen aan de Raad van State van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nooddiensten overeenkomstig de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, voor advies binnen de maand. (persbericht 11 van 05/07/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende mobiele telecommunicatie. (persbericht 12 van 05/07/2002) het huren, ten behoeve van het Ministerie van Financiën, van een gebouw in Hornu. (persbericht 13 van 05/07/2002) de vernieuwing van de huurovereenkomst voor het gebouw waarin de diensten van het Ministerie van Financiën te Gent gevestigd zijn. (persbericht 14 van 05/07/2002) het principe van de complete ontruiming van de Financietoren, dit om de eigenaar toe te laten de nodige asbestsanering/renovatie te laten uitvoeren. (persbericht 15 van 05/07/2002) een voorontwerp van wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. (persbericht 16 van 05/07/2002) ontwerpen van amendementen op het wetsvoorstel betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. (persbericht 17 van 05/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden. (persbericht 18 van 05/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, meer bepaald werknemers met Zwitserse nationaliteit. (persbericht 19 van 05/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie. (persbericht 20 van 05/07/2002) elf voorontwerpen van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en respectievelijk Slowakije, Mexico, Tsjaad, Azerbeidzjan, Armenië, Estland, Slovenië, Tsjechië, Sri Lanka, Jemen en Suriname inzake luchtvervoer, en met de Bijlage. (persbericht 21 van 05/07/2002)