05 jun 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 juni 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 juni 1998 op Hertoginnedal +van 11.00 uur tot 12.40 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene.** * De Ministerraad ging akkoord om via een onderhandelingsprocedure een opdracht te gunnen voor het vervoer over zee van militair personeel en materieel naar Hull (Groot-Brittannië). ( persbericht 1 van 05/06/1998) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +i.v.m. de toegang van bestaansminimumtrekkers tot doorstromingsprogramma's en erkende arbeidsposten voor langdurig werklozen (banen van het banenplan). ( persbericht 2 van 05/06/1998) De Ministerraad keurde eveneens - na het advies van de Raad van State+ - een voorontwerp van wet goed over de registratie en bewaking van geneesmiddelen. ( persbericht 3 van 05/06/1998) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de normen voor ziekenhuizen. ( persbericht 4 van 05/06/1998)De Ministerraad keurde verder - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de betaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen m.b.t. de arbeidsongevallen. ( persbericht 5 van 05/06/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de regels vaststelt voor de bepaling van het gedeelte van de opnemingsprijs in de psychiatrische verzorgingstehuizen dat door de Staat ten laste genomen wordt. ( persbericht 6 van 05/06/1998) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan bepaalde culturele instellingen. ( persbericht 7 van 05/06/1998) De Ministerraad heeft ook beslist om de derde schijf van 25% vrij te +geven van het federaal programma van de openbare investeringen voor de periode juli - september 1998. ( persbericht 8 van 05/06/1998) De Ministerraad heeft de voorstellen van het Comité Finexpo besproken+ i.v.m. het tweede deel van het programma voor 1998 van de Staatsleningen. ( persbericht 9 van 05/06/1998) De Ministerraad keurde eveneens de nieuwe Overeenkomst i.v.m. de +voedselhulp (1995) goed. Dit gebeurde in het kader van het ontwikkelingsbeleid en meer bepaald om bij te dragen tot de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden met een ernstig voedseltekort. ( persbericht 10 van 05/06/1998) De Ministerraad ging ten slotte akkoord met het luik "Pensioenen van +de openbare sector" van het voorontwerp van programmawet houdende sociale en diverse bepalingen. ( persbericht 11 van 05/06/1998)