06 dec 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 december 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 december 1996, op Hertoginnedal, van 8.30 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad vergadert verder in de namiddag over de her-vormingen van justitie en politie. De wijze van bekendmaking van de beslissingen hieromtrent zal later worden medegedeeld. De Ministerraad nam een aantal maatregelen m.b.t. de veiligheids- en samenlevingscontracten. Deze bepalen de inhoud en de bedragen van de overeenkomsten die vóór 1997 afgesloten of verlengd zullen worden tussen de federale Staat en de 29 steden en gemeenten die reeds betrokken zijn. (persbericht 1 van 06/12/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een reeks wetenschappelijke +initiatieven goed. (persbericht 2 van 06/12/1996) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de vergoeding van pro deo-advocaten voor de rechtsbijstand voor minvermogenden. (persbericht 3 van 06/12/1996) De vrijstelling van het remgeld wordt uitgebreid voor de re-validatie+ in verzorgingstinstellingen. De Ministerraad keurde hiertoe een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. (persbericht 4 van 06/12/1996) In uitvoering van de begroting 1997 heeft de Ministerraad +ge-debatteerd over een aantal voorstellen van Koninklijk Besluit in uitvoering van de kaderwetten van 26 juli 1996. (persbericht 5 van 06/12/1996) De Intercommunale voor Energie (IVEG), die gevestigd is in Antwerpen,+ krijgt toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. De Ministerraad keurde hiertoe een ontwerp van KB goed. (persbericht 6 van 06/12/1996) De Ministerraad gaf aan de Minister van Landsverdediging de toelating+ om via een onderhandse procedure een contract af te sluiten met het bedrijf EUROMISSILE (FR). Dit contract betreft de aankoop van wisselstukken voor het wapensysteem MILAN. (persbericht 7 van 06/12/1996) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit Koninklijk Besluit bepaalt de parameters voor de berekening van het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting en de BTW voor de begrotingsjaren 1994 en 1995. (persbericht 8 van 06/12/1996) Bij overeenkomst van 14 september 1995 heeft de Federale Participatiemaastschappij (F.P.M) 41,4 % van de aandelen van de N.V. Landbouwkrediet overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij Swiss Life (t.b.v. 37,45 %) en aan de erkende kassen van het Landbouwkrediet (t.b.v. 3,95%). (persbericht 9 van 06/12/1996) De wet van 17 juni 1991 over de organisatie van de openbare +kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor het economisch beleid in België. (persbericht 10 van 06/12/1996) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de bepalingen m.b.t. de sociale franchise wijzigt. (persbericht 11 van 06/12/1996) Daarnaast keurde de ministerraad tevens een ontwerp van Koninklijk +Besluit goed over het tweede beheerscontract tussen De Post en de Staat. (persbericht 12 van 06/12/1996) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd i. v.m. de uitvoering van de wetgeving over de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. (persbericht 13 van 06/12/1996) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over fiscale, financiële en andere bepalingen in verband met de N.M.B.S. Deze ontwerpen van Koninklijk Besluit voeren twee artikels uit van de wet van 20 juli 1995. (persbericht 14 van 06/12/1996) Het recht op kinderbijslagen voor zelfstandigen ten gunste van +verdwenen kinderen wordt vastgelegd. Hiertoe keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. (persbericht 15 van 06/12/1996) De Ministerraad nam kennis van het verslag van de Staatssecretaris +voor Ontwikkelingssamenwerking over zijn werkbezoek aan Zaïre. Dit werkbezoek had plaats van 26 november tot 1 december jl. (persbericht 16 van 06/12/1996) De heren Jacques Schaar, rechter bij de Handelsrechtbank van Nijvel +en Eric Balate, advocaat, worden voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van de Concurrentie. De Ministerraad keurde hiertoe een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. Deze twee benoemingen beogen de vervanging van de heren Michel Van Wuytswinkel en André Connerotte die gevraagd hadden te worden ontheven van het mandaat. (persbericht 17 van