07 jun 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 juni 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 juni 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst in naam van de Regering zijn deelneming betuigd aan de familie van Prinses Lilian. Daarop heeft hij uitleg verschaft bij de laatste fase van de politiehervorming, meer bepaald over de financiering van de bijkomende lasten. Een vergadering met de Vereniging van Steden en Gemeenten is daarover op dinsdag belegd. De Eerste Minister heeft daarna gewezen op de bijkomende inspanningen om de nodige begrotingsmiddelen vrij te maken om de Belgen in het buitenland te registreren die wensen deel te nemen aan de verkiezingen voorzien op 16 juni 2003 (persbericht 1 van 07/06/2002). Hij heeft in het bijzonder de goedkeuring vermeld van het voorontwerp van wet betreffende de normen van sommige producten vermeld (persbericht 2 van 07/06/2002) op de erkenning van een overlegstructuur voor de zorgverstrekkers en de patiënten (persbericht 3 van 07/06/2002). De eerstelijnsverzorging wordt zo opgewaardeerd. Daarenboven heeft de Eerste Minister vermeld dat een voorontwerp van wet op de verkeersveiligheid is goedgekeurd in tweede lezing (persbericht 4 van 07/06/2002). Een federale Commissie en een Interministerieel Comité voor de verkeersveiligheid worden opgericht (persbericht 5 van 07/06/2002). Hij heeft de omzeting van Europese richtlijnen betreffende de liberalisering van het vrachtvervoer per spoor (persbericht 6 van 07/06/2002) Tenslotte heeft hij gewezen op de deelname van de Nationale Bank van België (NBB) aan de aanzuivering van de schulden van de Democratische Republiek Congo (DRC) (persbericht 7 van 07/06/2002). De Ministerraad keurde bovendien de volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek naar de beeldvorming en de houding van de Belgen tegenover de nieuwe migranten. (persbericht 8 van 07/06/2002) de vraag om advies aan de Raad van State rond het ministerieel besluit tot bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. (persbericht 9 van 07/06/2002) het op punt stellen van een protocol inzake Communicatie met de burger en de "huisstijl" voor de federale overheid. (persbericht 10 van 07/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij in de wet tot vaststelling van sommige aspecten van de arbeidstijd wijzigingen worden aangebracht. (persbericht 11 van 07/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten. (persbericht 12 van 07/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit wijzigt, dat bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en sommige instellingen van openbaar nut vastlegt. (persbericht 13 van 07/06/2002) twee beslissingen betreffende de uitbreiding op twee intra-muros sites van het Gerechtshof van Bergen, Rue du Marché au Bétail. (persbericht 14 van 07/06/2002) het huren van gebouwen ten behoeve van het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie, met 800m² kantoorruimte evenals 11 parkeerplaatsen, gelegen Parc d'Affaires, Chaussée de Liège, te Jambes. (persbericht 15 van 07/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de cumulatie van ambten wordt toegestaan voor een rechter van het Arbitragehof. (persbericht 16 van 07/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende algemeen reglement inzake het recht op maatschappelijke integratie. (persbericht 17 van 07/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie "mobiele urgentiegroep". (persbericht 18 van 07/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. (persbericht 19 van 07/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het zorgaanbod inzake kinesitherapie. (persbericht 20 van 07/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit inzake de globale begroting van de financiële middelen voor het hele rijk voor de verstrekkingen in verband met klinische biologie en medische beeldvorming voor het jaar 2002. (persbericht 21 van 07/06/2002) de vraag om advies van de Raad van State binnen een termijn van drie dagen rond het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. (persbericht 22 van 07/06/2002) het vrijmaken van een krediet van 861.100 euro op het budget voor 2002 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor tussenkomsten en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, en versteviging van de rechtsstaat. (persbericht 23 van 07/06/2002)