07 okt 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 oktober 1997

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 7 oktober 1997 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.30 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister geeft vanaf 15.45 uur een persconferentie in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad besprak de algemene beleidsverklaring uitgesproken door de Eerste Minister bij de opening van de parlementaire zittijd 1997-1998. De Ministerraad keurde de begroting voor het jaar 1998 goed. Tevens werden de bijkomende beslissingen in dit verband goedgekeurd. Verder werd het begrotingsobjectief 1998 van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vastgelegd. Daarnaast keurde de Ministerraad een reeks maatregelen goed voor de bevordering van de tewerkstelling. Ook werd het Meerjarenplan Justitie en Veiligheid goedgekeurd. De Ministerraad keurde eveneens de nieuwe politiestruc-tuur goed. De Eerste Minister spreekt om 15.00 uur de beleidsverklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers uit. Daarna houdt de Eerste Minister een persconferentie. Zowel de teksten over de beleidsverklaring als over de begroting 1998 zullen vanaf woensdag ook te verkrijgen zijn in het Informatiecentrum van de Federale Voorlichtings\-dienst, Regentlaan 54 te 1000 Brussel (Tel.: 02/514.08.00). De teksten kunnen eveneens worden geraadpleegd op de Internet-site van de federale overheid: http://belgium.fgov.be De Ministerraad nam tevens de volgende beslissingen: De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de terugbetaling van de medi\-sche kosten bij een arbeidsongeval, voor ambtena\-ren van de Gemeenschappen en de Gewes\-ten. (persbericht 1 van 07/10/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat een aantal bepalingen wijzigt i.v.m. de verloning onder de vorm van maaltijdcheques. (persbericht 2 van 07/10/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de toegang tot het Rijksregister. Het ontwerp regelt de toegang tot de informatiegegevens voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister. (persbericht 3 van 07/10/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de bescherming van proefdieren. (persbericht 4 van 07/10/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de administratieve toestand regelt van de ambtenaren die voor het beheer van de federale Staatsschuld ter beschik\-king worden gesteld van het Rentenfonds. (persbericht 5 van 07/10/1997) De Ministerraad gaf het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) de +toestemming om van enkele statutaire regels af te wij\-ken bij de organisatie van het vergelij\-kend examen voor carto-grafen niveau 2. Dit examen geeft toegang tot het niveau 2+ (persbericht 6 van 07/10/1997) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de afsluiting van twee +meer\-jarige overeenkomsten voor het leger. (persbericht 7 van 07/10/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de zgn. "Europolconventie" en haar bijbeho\-rende Proto\-collen. (persbericht 8 van 07/10/1997) Tevens keurde de Ministerraad een actieplan goed voor de omzetting +van de Europese Richtlijnen in Belgisch Recht i.v.m. de Europese Interne Markt. Het plan bevat een kalen\-der voor de omzetting van deze richt\-lijnen. (persbericht 9 van 07/10/1997) De Ministerraad nam ook een aantal beslissingen m.b.t. de schuld\-verminderingen van de armste landen. (persbericht 10 van