08 sep 1995 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 september 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 september 1995, op Hertoginnedal, van 10.00u. tot 12.40u. onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 14.30 uur een persconferentie geven. Deze persconferentie zal plaatshebben in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, ingang Hertogstraat 4, verdieping -2. De Ministerraad heeft beslist om de participatie die de Federale Participatiemaatschappij (FPM) aanhoudt in het maatschappelijk kapitaal van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid te verkopen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas Bank. ( persbericht 1 van 08/09/1995) Daarnaast heeft de Ministerraad de FPM gemachtigd om een significante deelneming in het Nationaal Instituut voor het Landbouwkrediet over +te dragen aan Swiss Life. ( persbericht 2 van 08/09/1995) De Ministerraad ging akkoord met de aanbeveling van het BIPT om +MOBISTAR te kiezen als tweede GSM-operator in België. In het kader van de ozonproblematiek belastte de Ministerraad de Minister van Volksgezondheid om het ozonprobleem voor te leggen aan de EU, met de vraag om een Europees plan tot bestrijding van het ozoneffect uit te werken. ( persbericht 3 van 08/09/1995) Op voorstel van de Minister van Landsverdediging heeft Z.M. de Koning Divisie-admiraal Willy Herteleer aangewezen voor het ambt van chef van de generale staf van het leger op 1 oktober 1995. De duur van deze aanwijzing is op grond van nieuwe wettelijke bepalingen beperkt tot vier jaar. De procedure met oog op een bevordering tot graad van Vice-admiraal (equivalent van Luitenant-generaal) is gestart. De Ministerraad nam kennis van deze aanwijzing en draagt Luitenant-generaal Charlier voor tot benoeming van Grootlint in de Leopoldsorde, voor bewezen diensten. Daarnaast keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van Ministers definitief goed met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. ( persbericht 4 van 08/09/1995) * * * In het hoofdstuk "Algemeen binnenlands beleid" keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed waarin, de vroegere Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, dhr. M.Wathelet, ten gevolge van zijn ontslag, als federale vertegenwoorder bij het Overlegcomité en bij de Samenwerkingscommissie wordt vervangen. ( persbericht 5 van 08/09/1995) Tevens keurde de Ministerraad het aangepaste voorontwerp van wet goed+ i.v.m. de informatisering van het Centraal Strafregister. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van de Commissie van de persoonlijke levenssfeer. ( persbericht 6 van 08/09/1995) Op verzoek van de Waalse Gewestregering heeft de Ministerraad de +lijst bijgewerkt van de rechtspersonen van het Waalse Gewest die onder toepassing vallen van de algemene principes van het openbaar ambt. ( persbericht 7 van 08/09/1995) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de betrekkingen regelt tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. ( persbericht 8 van 08/09/1995) Daarnaast besliste de Ministerraad dat de diensten van de +adjunct-gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant een nieuwe huisvesting krijgen in het kantoorgebouw dat gelegen is aan de Geldenaaksevest nr.8 te Leuven. Tevens zal de Minister van Ambtenarenzaken een gebouw huren voor de diensten van het Ministerie van Financiën die in Doornik zijn gevestigd rue Frinoise, 33. De twee huidige gebouwen vertonen grote gebreken op het vlak van de stabiliteit. In het hoofdstuk "Economisch, sociaal en fiscaal beleid" besprak de Ministerraad de voorbereiding van het uitgeven van gedematerialiseerde effecten door de Minister van Financiën, alsook de voorstelling van de primaire uitgaven van de federale overheid voor het jaar 1996. In het hoofdstuk "Buitenlands beleid" besliste de Ministerraad om 10 miljoen frank ter beschikking te stellen aan de Palestijnse Autoriteit die "Autonome gebieden" in de Gazastrook en te Jericho bestuurt. ( persbericht 9 van 08/09/1995) Verder besliste de Ministerraad dat de nieuwe Vice-Eerste Minister +over het kabinet van zijn voorganger kan beschikken. Tevens werden de heer G. Martin en Mevrouw M. Officiers-Van De Wiele voorgedragen voor benoeming tot bestuurder bij de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. ( persbericht 10 van 08/09/1995)