09 feb 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 februari 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 februari 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het akkoord van 11 februari 2000 over de luchthaven Brussel-Nationaal. Het gaat meer bepaald om een aantal maatregelen m.b.t. zowel de ecologische (beperking van de geluidshinder) als de economische (verdere ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten en het behoud van de werkgelegenheid) aspecten. Een aantal maatregelen werd reeds genomen of wordt binnenkort uitgevoerd: - een ministerieel besluit over de geluidsquota; - een Koninklijk Besluit dat de nachtvluchten van vliegtuigen met een zogenaamde "hushkit" verbiedt; - de oprichting van een Fonds voor de Beperking van de Milieu-Overlast van de Luchthaven (FBMOL); - een convenant met de operatoren om een periode van 'grotere" rust te bekomen; - een herziening van de procedures voor het gebruik van de luchthaven; - de bouw van geluidswallen en van een proefdraaiplaats; - de oprichting van een Fonds voor Verbetering van de Controle- en Inspectiemiddelen van de Luchtvaart (FVCIML); - de modernisering van het Luchtwetboek; - de oprichting van een informatie- en ombudsdienst en een overlegforum voor de behandeling van de klachten en opmerkingen van het publiek; - Europees initiatief tijdens het Belgische Voorzitterschap om minimumnormen op te leggen in de lidstaten van de Europese Unie; - verhuis van de militaire basis van Melsbroek; - betere samenwerking met de gewesten; - de uitvoering van een strategische studie over de ontwikkeling van de luchthaven op lange termijn. De resultaten zullen in maart bekend gemaakt worden. De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad de beursgang van BIAC heeft besproken. BIAC zal ter vervanging van het huidige beheerscontract een licentie van onbepaalde duur krijgen voor de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het voorafgaand toezicht voor de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten voor de aanneming van leveringen en diensten. (persbericht 1 van 09/02/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitbreiding van het Koninklijk Besluit van 31 maart 1999 m.b.t. de toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de bijscholing van werknemers. (persbericht 2 van 09/02/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het persoonlijke aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de terugbetaalbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 3 van 09/02/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming die de bestaanszekerheid van gehandicapten wil veiligstellen. Het gaat om het zogenaamde dossier "Prijs der liefde". (persbericht 4 van 09/02/2001) De Ministerraad heeft de voorstellen van FINEXPO i.v.m. het eerste deel van het programma voor 2001 van Staatsleningen besproken. De Ministerraad heeft bovendien twee nieuwe staatsleningen voor Tanzania en de Malediven goedgekeurd. (persbericht 5 van 09/02/2001) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met 5 internationale akten die ter ratificering voorgelegd worden. De akten hebben meer bepaald betrekking op de strijd tegen fraude, de verdediging van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap en de strijd tegen corruptie. (persbericht 6 van 09/02/2001) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed voor de goedkeuring van het Protocol over de aanpassing van de institutionele aspecten van het Europese Akkoord waarbij een verbond tot stand wordt gebracht tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en anderzijds de Republiek Bulgarije. Dit protocol heeft tot doel rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie. (persbericht 7 van 09/02/2001) De Eerste Minister benadrukte tevens dat de Ministerraad tevens twee beslissingen nam in verband met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: - een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de vestigingsplaats, de organisatie en de werking vaststelt van het FAVV; (persbericht 8 van 09/02/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit over de financiering van het FAVV. (persbericht 9 van 09/02/2001)