09 jun 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 juni 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juni 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad het plan over de omzetting van de Europese Richtlijnen in Belgisch recht een eerste keergeëvalueerd heeft. Hij verheugde zich erover dat sinds de aanstelling van de Regeringscommissaris belast met de coördinatie van de omzetting van de Europese Richtlijnen (op 8 december 1999) het aantal hangende dossiers verminderde van 181 tot 137, hoewel 28 nieuwe dossiers werden toegevoegd. Het gaat dus om een nettovermindering van 25 %van het aantal hangende dossiers. Begin 1999 bevond België zich op de 14de plaats op het vlak van de omzetting van de Europese Richtlijnen. Vandaag is België gestegen tot de 7de plaats. België zou in november de 4de plaats kunnen bekleden. Voor de Eerste Minister is dit een bewijs van politiek wil om af te raken van een negatieve reputatie alvorens België het voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt. (persbericht 1 van 09/06/2000) Verder kondigde de Eerste Minister aan dat België het actieplan wenst te ondersteunen i.v.m. de voedselveiligheid tijdens de volgende bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20 juni 2000 in Feira (Portugal). Alle lidstaten van de Europese Unie zouden dringend minimale gemeenschappelijke normen moeten goedkeuren op het vlak van de voedselveiligheid. Ook zouden in elke lidstaat strenge en gelijkaardige controles uitgevoerd moeten worden. (persbericht 2 van 09/06/2000) De Ministerraad nam tevens kennis van de stand van zaken van het luik Landbouw en Middenstand in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 3 van 09/06/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van een verkenningsgondel F-16 van het type MRP (Modular Reconnaissance Pod) en voor de aanpassing van 7 andere MRP's. Deze laatste gondels zijn reeds in gebruik. Er wordt een "Infra-Red Line Scan (IRLS)"-sensor en bijbehorende videorecorder (VCR) in geïntegreerd. (persbericht 4 van 09/06/2000) De Eerste Minister benadrukte verder dat 64 contractuelen in dienst genomen worden voor de "Commissie voor regularisatie". Dit gebeurt om de meer dan 32. 000 dossiers (i.p.v. de verwachte 20.000) te kunnen verwerken. (persbericht 5 van 09/06/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 6 van 09/06/2000) De Eerste Minister gaf aan dat de Ministerraad de bijzondere procedureregels uitvoerig heeft besproken die de Raad van State zal volgen bij de behandeling van verzoekschriften tegen beslissingen m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. In dit verband keurde de Ministerraad 4 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die de werking van de Raad van State moeten verbeteren (persbericht 7 van 09/06/2000 en persbericht 8 van 09/06/2000) Verder nam de Ministerraad een aantal maatregelen m.b.t. de inwerkingstelling van het programma Admi-euro 2002. De Eerste Minister herinnerde eraan dat het hier gaat om de voorbereiding van de definitieve omschakeling naar de euro in januari 2002. (persbericht 9 van 09/06/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed om aan het personeel van de Koninklijke Munt van België een europroductiepremie toe te kennen voor de aanmaak van de euromunten. (persbericht 10 van 09/06/2000) De Eerste Minister kondigde tevens de goedkeuring aan van de ontwerpen van samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen of Gewesten betreffende de startbaanovereenkomsten. (persbericht 11 van 09/06/2000 en persbericht 12 van 09/06/2000) De Ministerraad besliste om de studies over de uitvoering van het GEN-project (Gewestelijk Expressnet) in en rond Brussel dringend te actualiseren. De Ministerraad machtigde de Minister van Mobiliteit en Vervoer om een ontwerp van akkoord tussen betrokken partners (de federale Staat, de NMBS, de drie Gewesten en de drie regionale vervoersmaatschappijen) voor te leggen aan de Ministerraad. Het princiepsakkoord hiertoe werd reeds gesloten. Het studiebureau dat zijn conclusies meedeelde in 1993, zal deze conclusies actualiseren. De Ministerraad wenst dat dit dossier met spoed behandeld wordt. De Ministerraad keurde ook een vijfde bijakte goed aan het samen\-wer\-kingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit samen\-wer\-kingsakkoord gaat over de interna\-tiona\-le rol van Brussel en zijn hoofdste\-delijke func\-tie. Door dit Samen\-wer\-kingsak\-koord kan de Federale Staat sinds 1993 initi\-atie\-ven in Brussel finan\-cie\-ren met meer budgettai\-re soepel\-heid. (persbericht 13 van 09/06/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aflevering van geneesmiddelen voor menselijke orale inname. (persbericht 14 van 09/06/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten over de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen. (persbericht 15 van 09/06/2000)