28 apr 2000 17:00

Verslag van de vergaderingvan de Ministerraad van 28 april 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 april 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. * * * Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. * * * Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Ministerraad bereikte een algemeen akkooord over de fundamenten voor de modernisering van de federale administratie. Deze modernisering zal steunen op de rapporten van de werkgroepen die hiertoe werden opgericht. Dit betekent niet dat de modernisering al een feit is. Het gaat echter wel om een draaiboek dat de basis vormt voor de modernisering die de Regering wil doorvoeren. De Eerste Minister benadrukte dat het Openbare Ambt in de eerste plaats ten dienste moet staan van de burgers. M.b.t. de raadpleging kondigde de Eerste Minister aan dat de details meegedeeld zullen worden op de persbriefing na de Ministerraad van donderdag 4 mei 2000. De Eerste Minister bevestigde dat ook de ambtenaren geraadpleegd worden. Zij moeten immers een succes maken van de modernisering. (persbericht 1 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanstelling van de Eerste Voorzitter, de Vice-Eerste Voorzitter en de leden van de Commissie voor regularisatie. Ook de plaatsvervangers voor deze personen werden aangeduid. ( persbericht 2 van 28/04/2000) Ook nam de Ministerraad kennis van de begrotingsfiche die werd ingediend door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. Het gaat om een totaalbedrag van 7,533 miljard frank. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitbreiding van het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid. (persbericht 3 van 28/04/2000) Verder machtigde de Ministerraad verder de Rijkswacht om via een algemene offerteaanvraag hoog gekwalificeerd informaticapersoneel ter beschikking te stellen van de Algemene Politiesteundienst. Dit gebeurt met het oog op de realisatie van het "Gerechtelijk Telematicaproject". (persbericht 4 van 28/04/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad 4 voorontwerpen van wet goed over de beperking met de helft van het gewicht van de lijststemmen en de afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers. (persbericht 5 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat het Kieswetboek wijzigt. Het voorontwerp gaat meer bepaald over de toekenning van stemrecht aan Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers. (persbericht 6 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde ook een voorstel tot grondwetswijziging goed over de gelijkheid van mannen en vrouwen. (persbericht 7 van 28/04/2000) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om drie huurcontracten af te sluiten. ( persbericht 8 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het vakantiegeld voor het personeel van het algemeen rijksbestuur. (persbericht 9 van 28/04/2000) De Ministerraad nam eveneens kennis van het Nationaal Actieplan voor de Werkgelegenheid (NAP). Het werd voorgesteld door de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid en het Gelijke-Kansenbeleid. (persbericht 10 van 28/04/2000) De Ministerraad ging principieel akkoord met een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen op het vlak van het bijhouden van aanwezigheidsdocumenten in de tuinbouwsector. (persbericht 11 van 28/04/2000) Ook nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de Minister van Mobiliteit en Vervoer over het Nationaal Mobiliteitsplan voor het Europees Voetbalkampioenschap Euro 2000. Het plan houdt rekening met al de bewegingen langs de verkeers-, spoor-, lucht- en waterwegen. De Minister werd door de Ministerraad gemachtigd om dit plan voor te stellen aan de betrokken sociaal-economische milieus en aan het publiek. De betrokken Minister zal op woensdag 3 mei 2000 om 11 uur hierover een persconferentie houden in de Wetstraat 16. (persbericht 12 van 28/04/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Financiën om een overeenkomst te sluiten voor de plaatsing van de Staatsbons voor de periode 2000-2001. (persbericht 13 van 28/04/2000) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de evaluatie van het volume van de voordelige leningen door kredietinstellingen aan landbouwbedrijven die getroffen werden door de dioxinecrisis. Ook de toekenningsvoorwaarden voor deze leningen komen in deze evaluatie aan bod. (persbericht 14 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten uit een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. (persbericht 15 van 28/04/2000) De Ministerraad besprak ook de beleidsnota "Kwaliteit in solidariteit" van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 16 van 28/04/2000) * * * De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een aantal opdrachten te gunnen i.v.m. het transport van militair materieel in 2000. (persbericht 17 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 18 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector. (persbericht 19 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vermelding van essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe auto's. (persbericht 20 van 28/04/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de accijnstarieven voor minerale olie. (persbericht 21 van 28/04/2000) Tevens ging de Ministerraad akkoord om de afdeling wetgeving van de Raad van State advies te vragen over een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. het aanstellingsbewijs van de ambtenaren van het Ministerie van Financiën. Dit advies zou binnen een termijn van één maand gegeven moeten worden. (persbericht 22 van 28/04/2000) De Ministerraad nam kennis van het driemaandelijks rapport van de Minister van Begroting over de afhandeling van de dioxinecrisis. (persbericht 23 van 28/04/2000) De Ministerraad nam eveneens kennis van de stand van zaken van het luik "Landbouw en Middenstand" m.b.t. de dioxinecrisis. (persbericht 24 van 28/04/2000) Ook keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het afschaffen van de kaart voor het occasioneel verkopen van persoonlijke goederen. (persbericht 25 van 28/04/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit over de bescherming van proefdieren. Het gaat om maatregelen om onnodige herhaling van dierproeven te vermijden. (persbericht 26 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde 2 ontwerpen van ministerieel besluit goed over de inkomsten van gepensioneerden. Deze ontwerpen leggen voor de jaren 1999 en 2000 de grensbedragen vast m.b.t. de toegelaten inkomsten die een gepensioneerde mag ontvangen door zijn/haar beroepsbezigheid. (persbericht 27 van 28/04/2000) Daarnaast besliste de Ministerraad om de terbeschikkingstelling te verlengen van de Heer Alexis Hupin, juridisch expert, bij de diensten van de Hoge Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Bosnië-Herzegovina. Dit gebeurt in het kader van de uitvoering van het "Globaal Akkoord voor Vrede in Bosnië-Herzegovina". (persbericht 28 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een Akkoord tussen België en de Wereldgezonheidsorganisatie. Het akkoord gaat over de opening van een verbindingsbureau van de Organisatie in Brussel. (persbericht 29 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een Akkoord tussen België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Het akkoord gaat over de opening van een verbindingsbureau van de Bank in Brussel. (persbericht 30 van 28/04/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek El Salvador. Het gaat om een overeenkomst over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 31 van 28/04/2000) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de vertegenwoordiging van de Regering op de ceremonies die op maandag 8 mei 2000 de 55ste verjaardag herdenken van de Bevrijding der kampen en van de Overwinning. (persbericht 32 van 28/04/2000)