09 jul 2015 13:54

Verslag van een afwisselend jaar op vlak van sociale bescherming

 
De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid stelt zijn jaarverslag 2014 voor. Het geeft een overzicht van de opmerkelijke cijfers van het jaar, maar ook uitleg over de inhoudelijke activiteiten van de FOD op allerlei gebieden.


Strijd tegen de sociale fraude Een van de belangrijkste taken van de FOD is de strijd tegen de sociale fraude. In 2014 werd de bestrijding van sociale dumping nog versterkt, zo nam het aantal onderzoeken op dit gebied toe met 20%  (in vergelijking met 2013). Sociale dumping - het omzeilen van de regels voor de bescherming van de werknemers - leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van de ondernemingen die de wet wel naleven. De FOD zet ook zijn strijd tegen de andere vormen van sociale fraude voort (zwartwerk en illegale arbeid, uitbuiting en mensenhandel, fraude als gevolg van sociale spitstechnologie). In totaal werden 18.879 controles uitgevoerd in 2014. In de strijd tegen de sociale fraude werken we nauw samen met de 3 andere inspectiediensten: de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). Verbetering van het stelsel van sociale bescherming De FOD werkt dagelijks, in samenwerking met de andere actoren van de sector, aan een steeds betere sociale bescherming  voor de burgers. Twee voorbeelden van vooruitgang die in  2014 werden geboekt:
  • Nieuwe reglementering voor het huispersoneel

Sinds 1 oktober 2014 is het huispersoneel beter beschermd, met erkenning van zijn rechten. Iedere burger die personeel tewerkstelt voor huishoudelijke handarbeid zoals schoonmaak, strijk of tuinonderhoud wordt voortaan als werkgever beschouwd en moet socialezekerheidsbijdragen betalen. De nieuwe reglementering heeft tot doel de betrokken personen dezelfde sociale bescherming als voor de andere werknemers aan te bieden. De regeling kwam tot stand samen met de verzekeraars, de RSZ, het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en de FOD Werkgelegenheid.

  • Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 

Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen anders berekend. Tot dan moesten de zelfstandigen ieder kwartaal bijdragen betalen die werden berekend op basis van hun inkomen van 3 jaar geleden. Vanaf 2015 betalen ze hun bijdragen op basis van hun inkomen van het lopende jaar. Dankzij dit nieuw systeem hebben de zelfstandigen de garantie dat ze elk jaar bijdragen betalen in verhouding tot hun huidig inkomen. Dit project werd gecoördineerd door de FOD,  in  samenwerking met het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), de socialeverzekeringsfondsen en de Beleidscel van de Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. Alle info over de hervorming werd verzameld op http://www.bijdragenhervorming2015.belgium.be.

De FOD onderhandelt ook over bilaterale overeenkomsten op vlak van sociale zekerheid met andere landen. Deze overeenkomsten zorgen ervoor dat personen die in een ander land gaan wonen, werken of studeren, hun rechten op vlak van sociale zekerheid kunnen behouden. In 2014 werden overeenkomsten gesloten met Israël, Marokko en Turkije. Er zijn vandaag meer dan 50 akkoorden.

Burgerlijke oorlogsslachtoffers en virtuele tentoonstelling

Een minder bekend aspect van de activiteiten van de FOD is de toepassing van de wetgeving voor de burgerlijke oorlogsslachtoffers. 17.388 oorlogsslachtoffers genieten zo nog steeds van allerlei vergoedingen en voordelen. Daarnaast beheert de FOD een aanzienlijk archief van grote historische waarde.

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft de FOD – aan de hand van zijn archieven -  gewerkt aan de voorbereiding van een  virtuele tentoonstelling over de burgerlijke slachtoffers van deze oorlog. Voorziene startdatum is september 2015 !

De sociale zekerheid in kaart brengen

De FOD heeft als taak de rekeningen  van de Belgische sociale zekerheid in haar geheel bij te houden. Het gaat om een belangrijke opdracht om een transparant beheer en een doeltreffende opvolging van de toegekende budgetten mogelijk te maken. Verschillende publicaties van de FOD (zie Bijlage 1 van het jaarverslag) geven een overzicht van dit cijfermateriaal en zijn online beschikbaar :

In 2014 bedroegen de totale uitgaven voor de sociale zekerheid € 77,8 miljard (geactualiseerde cijfers, pensioenen van de publieke sector buiten beschouwing gelaten).

Last but not least : een niet te missen verjaardag ! Op 28 december 1944 ontstond het stelsel van de sociale zekerheid zoals we het nu kennen. 70 jaar sociale zekerheid in België: een korte of een lange periode … het is maar hoe je het bekijkt. Na een maandenlange voorbereiding ging in juni 2015 een campagne van start, waarbij burgers aan het woord  werden gelaten om deze verjaardag te vieren. Meer info op www.samenvoorelkaar.be.

 

Ontdek het volledig jaarverslag 2014 van de FOD Sociale Zekerheid (enkel digitaal beschikbaar) op:

http://socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag-fod.htm

Voor meer informatie

Persdienst van FOD Sociale Zekerheid   |
0473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be