13 nov 2015 14:22

Versterking en herstel van de kredietinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de Europese richtlijn* rond de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gedeeltelijk omzet in Belgisch recht.

De richtlijn voorziet in het toekennen van nieuwe middelen en instrumenten aan de overheidsinstanties om bankcrisissen in de Europese Unie beter te voorkomen en aan te pakken. De richtlijn voorziet met name in de toepassing van herstel- en afwikkelingsmaatregelen, niet alleen voor de individuele kredietinstellingen maar ook voor de instellingen en entiteiten die deel uitmaken van grensoverschrijdende groepen. De richtlijn werd reeds gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht via de wet van 25 april 2014. De bepalingen van de richtlijn met betrekking tot het instrument van interne versterking en het herstel en de afwikkeling van groepen werden echter nog niet omgezet. De ontwerpen van koninklijk besluit beogen dan ook de omzetting van die bepalingen, waaronder ook de betrekkingen met derde landen.

Concreet voorziet de richtlijn dat wanneer een kredietinstelling in gebreke blijft of waarschijnlijk in gebreke zal blijven en er geen alternatieve oplossing is vanuit de particuliere sector en dit noodzakelijk is in het algemeen belang, de afwikkelingsautoriteit kan overgaan tot de interne versterking (bail-in) van de instelling. Deze maatregel maakt het mogelijk de particuliere sector te betrekken bij de financiering van de afwikkeling door de aandeelhouders of de schuldeisers van de instelling geheel of gedeeltelijk de verliezen te laten dragen die zij zouden hebben geleden indien deze entiteit volgens een normale insolventieprocedure, namelijk volgens het Belgische faillissementsrecht, zou zijn afgewikkeld.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen wat het herstel en de afwikkeling van groepen betreft