10 jun 2022 15:49

Versterking van de bescherming van slachtoffers van terroristische daden

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een terroristische daad en betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Het voorontwerp beoogt een betere algemene bescherming van slachtoffers van terrorisme. Het regelt enerzijds de solidariteitsregeling die van toepassing is in geval van een terroristische daad en bevestigt anderzijds de dekking van terrorisme door verzekeringsovereenkomsten.

De solidariteitsregeling omvat de volgende aspecten:

  • ze beoogt de vergoeding van de volledige lichamelijke schade
  • de schade wordt geëvalueerd op basis van het gemeen recht
  • ze geldt voor alle slachtoffers, ongeacht of ze verzekerd zijn of niet, mits ze hun gewone verblijfplaats in België hebben
  • ze wordt gefinancierd door de vzw TRIP en de Belgische Staat

Er is een behoud van de verplichte dekking van terrorisme door verzekeringsovereenkomsten:

  • behalve als er een uitzondering is in uitdrukkelijke en precieze bewoordingen
  • er mag geen uitzondering worden gehanteerd wat betreft een exhaustieve lijst van overeenkomsten
  • het betreft overeenkomsten met betrekking tot een Belgisch risico
  • het systeem wordt gefinancierd door de verzekeraar bij wie de overeenkomst werd afgesloten
  • er is de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de vzw TRIP om gebruik te maken van de compensatieregeling

Daarnaast regelt het voorontwerp van wet de aspecten van de procedure met betrekking tot de vergoede schade, de hoogte en de termijnen van de schadeloosstelling en de regels voor het indienen van een aangifte en de expertise. 

Het voorontwerp voert een procedure van de enige medische expertise in en organiseert een uniek contactpunt terrorisme. Dit uniek contactpunt voorziet de eerste bijstand voor financiële hulp aan slachtoffers en verwijst door naar de bevoegde instanties voor hulpverlening. Het uniek contactpunt is een aanvulling op het bestaande centraal loket voor slachtoffers bij het federaal parket en het slachtofferfonds van Justitie.

Het voorontwerp verhoogt het plafond voor schadeloosstelling aanzienlijk tot 1,7 miljard euro en voorziet in een automatische en volledige schadeloosstelling van slachtoffers van terreurdaden waarvan de gevolgen minder dan 300 miljoen euro bedragen, zodat slachtoffers sneller schadeloos kunnen worden gesteld.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.