21 okt 2005 17:00

Verstrekkingen inzake klinische biologie

Vaststelling van de globale begroting van de verstrekkingen inzake klinische biologie voor 2005

Vaststelling van de globale begroting van de verstrekkingen inzake klinische biologie voor 2005

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot uitvoering van de bepalingen van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid. De Ministerraad stelt de globale begroting van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake klinische biologie vast op een bedrag van 914.314.000 euro voor 2005. Het bedrag houdt rekening met de technische ramingen van de dienst op basis van de boekhoudkundige gegevens 2000-2004. Het houdt ook rekening met de huidige versie van art 59 van de wet. Dit betekent voor 2005 dat de algebraïsche verschillen van 2002 en 2003 verrekend worden op de eeste zes maanden van 2005. Het bedrag werd vastgesteld na advies van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.