22 feb 2013 11:48

Verstrenging gelijkgestelde perioden voor pensioenen van loontrekkenden - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers aanpast om nieuwe berekenings- en gelijkstellingsregels in te voeren.

Het ontwerp bevat een aantal nieuwe gelijkstellings- en berekeningsregels voor vier gelijkgestelde periodes: de derde vergoedingsperiode van de werkloosheid, de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), het pseudo brugpensioen (canada dry) en de landingsbanenn. Voor deze gelijkgestelde perioden wordt het rustpensioen berekend op basis van het minimumjaarrecht, met uitzondering van perioden van inactiviteit na 59 of 60 jaar. Die perioden van inactiviteit na 59 of 60 jaar worden nog altijd gelijkgesteld aan het normale fictieve loon. Daarnaast blijven sommige vormen van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van landingsbanen  voor de volledige periode gelijkgesteld aan het normale fictieve loon, dus ook voor de periode voor 59 of 60 jaar.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering of voor werknemers die een zwaar beroep uitoefenen.  Vanaf 1 januari 2012 worden perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor een maximum van 12 maanden gelijkgesteld. Hierop bestaan echter twee uitzonderingen: de eenvijfde loopbaanvermindering en de halftijdse arbeidstijdverkorting in het kader van de loopbaanonderbreking voor werknemers die twee of meer kinderen hebben en waarvan het jongste kind jonger dan 3 jaar is. Perioden van gemotiveerd tijdskrediet en thematisch verlof worden volledig gelijkgesteld.
 In overeenstemming met CAO nr. 103 wordt de leeftijd voor de gelijkstelling van de landingsbanen opgetrokken van 50 jaar naar 55 jaar. De gelijkstelling blijft echter van toepassing vanaf 50 jaar in de vier gevallen waarin een landingsbaan vanaf die leeftijd nog steeds mogelijk is (de landingsbaan voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden, de halftijdse landingsbaan voor zware beroepen, de eenvijfde landingsbaan voor zware beroepen en de eenvijfde landingsbaan voor werknemers met een anciënniteit van ten minste 28 jaar).
De vierde maand van het ouderschapsverlof voor het rustpensioen wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling. Ook de vierde maand van het ouderschapsverlof die niet vergoed wordt door een onderbrekingsuitkering, wordt als een gelijkgestelde periode beschouwd. Ten slotte wordt de gedeeltelijke werkhervatting door bruggepensioneerden beter geregeld.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 november 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden