30 nov 2018 16:22

Vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit.

In uitvoering van het advies van de Raad van State van 12 juli 2018 over het voorontwerp van wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd het regionale luik van de samenstelling van de Nationale Raad voor de Productiviteit uit het wetsontwerp weggelaten. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook als doel de manier te bepalen waarop de gewesten hun vertegenwoordigers binnen de Nationale Raad voor de Productiviteit aanduiden. Die bestaat op regionaal vlak uit zes leden:

  • twee leden op voorstel van de Vlaamse gewestregering
  • twee leden op voorstel van de Waalse gewestregering
  • twee leden op voorstel van de Brusselse Hoofdstedelijke gewestregering

De minister van Economie wordt gemachtigd om het ontwerp voor te leggen aan het Overlegcomité, met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de gewesten over de wijze van vaststelling van de regionale delegaties in de Nationale Raad voor de Productiviteit.