20 jul 2012 21:45

Vervanging van de leden van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, vervangt.

  • de heer Brecht Vandenberghe, attaché bij de dienst Geschillen en Juridische adviezen van de FOD Justitie, wordt benoemd als effectief lid. Hij vervangt mevrouw Sophie Vandepontseele, wiens mandaat hij voleindigt.
  • mevrouw Sophie Vandepontseele, attaché bij de FOD Sociale Zekerheid, wordt benoemd als plaatsvervangend lid. Ze vervangt de heer François Angenot, wiens mandaat ze voleindigt.