27 dec 2018 16:56

Vervanging van een lid van de federale regering bij het Overlegcomité

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij het Overlegcomité.

Het ontwerp duidt Koen Geens, minister van Justitie belast met Regie der Gebouwen, aan als lid van de federale regering bij het Overlegcomité ter vervanging van Jan Jambon.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen