25 mrt 2005 16:00

Vervoer

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende diverse maatregelen inzake vervoer.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende diverse maatregelen inzake vervoer.

Het voorontwerp regelt de sanctiemechanismen in het maritiem vervoer, de luchtvaart, het spoorvervoer en de technische controle van bedrijfsvoertuigen langs de weg. Maritiem vervoer Het voorontwerp voert in de wet op de veiligheid der schepen (*) strafmaatregelen in voor overtredingen van de Europese verordening (**) die vergelijkbaar zijn met de strafmaatregelen die gelden voor andere inbreuken die te maken hebben met de veiligheid in de havens. Luchtvaart Het voorontwerp voert een nieuwe inbreuk in voor luchtvaartvliegtuigen die de vliegroutes die hen zijn toegewezen niet respecteren. De maatregel is van belang voor de naleving van maatregelen om de geluidsoverlast in de omtrek van luchthavens te verminderen. Andere bepalingen hebben betrekking op de luchtvaartbeveiliging, het opstellen van beveiligingsprogramma's en het verplicht dragen van luchtidentificatiebadges door het personeel. Er komt ook een regeling betreffende ongedisciplineerde en ordeverstorende passagiers. Het bedrag van de geldboetes wordt aangepast aan de ernst van de inbreuken. Spoorwegvervoer Sommige beslissingen over de veiligheid van het spoorwegverkeer die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de spoorwegbedrijven, moeten door de Minister van Mobiliteit worden bevestigd. De nieuwe bepaling verlengt de termijn waarin de Minister de beslissing van de beheerder van de spoorweginfrastructuur moet bekrachtigen tot 10 werkdagen. Technische eisen van voertuigen De Europese Richtlijn (***) betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen wordt in Belgisch Recht omgezet. De lidstaten moeten een sanctieregeling opstellen die toepasbaar is in geval de bestuurder of ondernemer niet voldoet aan de technische eisen die worden gecontroleerd. Het voorontwerp wordt na raadpleging van de Gewesten binnen de dertig dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 5 juni 1972. (**) EG nr. 725/2004. (***) Richtlijn 2000/30/EG van 6 juni 2000.