30 apr 2009 12:30

Vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en het spoor

Omzetting van Europese richtlijn

Omzetting van Europese richtlijn

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en het spoor (met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen). Het ontwerp zet richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land in Belgisch recht om.

De richtlijn vervangt de twee bestaande richtlijnen die al in Belgisch recht werden omgezet (*). Ze werden samengevoegd tot één richtlijn met de bedoeling de reglementering van het vervoer via de weg en het spoor te harmoniseren. In de praktijk wijzigt de inhoud niet.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de gewestregeringen en de Raad van State. 

(*) richtlijn 94/55/EG en 96/49/EG.