12 mrt 2021 18:17

Vervollediging omzetting van een Europese richtlijn over de voorschriften voor het begrotingskader

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker twee voorontwerpen van wet goed in het kader van de omzetting van de richtlijn 2011/85/EU van de Europese Commissie tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten.

Deze richtlijn werd reeds deels omgezet door twee wetten van 10 april 2014 tot wijziging van de wetten van 22 mei 2003 en van 16 mei 2003. De Europese Comissie had echter nog enkele opmerkingen. De beide voorontwerpen beogen die opmerkingen op te lossen, om zo een volledige omzetting van de richtlijn te waarborgen en een ingebrekestelling te vermijden.

Het eerste voorontwerp wijzigt drie artikelen van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Het tweede voorontwerp wijzigt artikel 16/12 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies, voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten en voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof