28 mrt 2014 17:41

Vervroegd pensioen in het stelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een vervroegd pensioen aan sommige zelfstandigen.

Personen die een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige hebben en die:

  • onder de regeling voor werknemers en onder bepaalde voorwaarden
  • sinds 2013 een vervroegd rustpensioen genieten volgens de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die sinds 31 december 2012 van toepassing zijn (60 jaar en 35 loopbaanjaren),
  • kunnen in de regeling voor zelfstandigen een vervroegd rustpensioen genieten.

Het gaat om personen die, vóór de aankondiging van de hervorming van het vervroegd rustpensioen, een aanvraag voor het vervroegd rustpensioen hebben lopen, volgens de voorwaarden die tot 31 december 2012 van toepassing waren.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen