11 nov 2021 10:29

Vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. 

Ten gevolge van de coronacrisis werd de inwerkintreding van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 juli 2022, met de mogelijkheid om bij koninklijk besluit een aantal bepalingen van de wet vervroegd in werking te laten treden.

Het ontwerp maakt van deze mogelijkheid gebruik en laat de volgende bepalingen in werking treden:

 • de algemene bepaling (artikel 1), de definities (artikel 2) en het toepassingsgebied (artikel 3)

 • de bepalingen in verband met de diagnostische en therapeutische vrijheid (artikelen 4 tot en met 7)

 • de bepalingen met betrekking tot de bekwaamheid en het visum (artikelen 8 tot en met 11)

 • de bepalingen met betrekking tot de karakterisatie (artikelen 12 en 13)

 • de bepaling met betrekking tot de omkadering (artikel 14)

 • de bepalingen met betrekking tot anxiolyse en anesthesie (artikelen 15 en 16)

 • de bepalingen met betrekking tot de continuïteit (artikelen 17 tot en met 19) (met uitzondering van de procedure bij definitieve stopzetting van de praktijk (artikel 20) o.w.v. tussenkomst van de Toezichtscommissie)

 • de bepalingen in verband met de voorschriften (artikelen 27 tot en met 30)

 • de bepaling met betrekking tot de praktijkinformatie (artikel 31)

 • de bepaling met betrekking tot de structuur en organisatie van de praktijkvoering (artikel 32)

 • de bepalingen in verband met het patiëntendossier (artikelen 33 tot en met 35)

 • de bepaling inzake kwaliteitscontrole/peer review voor  risicovolle verstrekkingen (artikel 41)

 • artikel 66 dat een wijziging voorziet van artikel 119 WUG waardoor de Provinciale Geneeskundige Commissies een taak krijgen toebedeeld op het vlak van het toezicht op de kwaliteitsvolle praktijkvoering

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor een aantal artikelen van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg