01 mrt 2024 17:58

Verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken.

Het voorontwerp van wet biedt een wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit wettelijke kader is nodig om uitvoering te geven aan twee wettelijke normen, namelijk:

  • de Europese Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
  • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.