30 apr 2004 17:00

Verwijdering van onderdanen van derde landen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet (*) goed tot wijziging van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet (*) goed tot wijziging van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het doel van deze voorontwerpen is het omzetten in het Belgisch recht van de Europese richtlijn (**) betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen. De doelstelling van deze richtlijn is het verzekeren van een efficiëntere uitvoering van de verwijderingsbesluiten en het verzekeren van een betere samenwerking tussen de Lid-staten van de Europese Unie door de onderlinge erkenning van de verwijderingsbesluiten. De richtlijn wil dus de erkenning van een verwijderingsbesluit mogelijk maken dat door een bevoegde overheid van een Lid-staat genomen werd ten aanzien van een onderdaan van een derde land door de Lid-staat op wiens grondgebied de vreemdeling werd aangehouden. De bepalingen van deze richtlijn zijn echter niet bindend, wat betekent dat de overheden van een andere Lid-staat die geconfronteerd worden met een verwijderingsbesluit dat door de bevoegde overheid van een Lid-staat werd genomen over de volgende mogelijkheden beschikken: - ofwel kunnen ze deze beslissing erkennen en haar uitvoeren; - ofwel kunnen ze de betrokkene op grond van een nationale beslissing verwijderen; - ofwel kunnen ze de tussen de Lid-staten van de Europese Unie afgesloten terugnameovereenkomsten toepassen. (*) - voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onderworpen aan artikel 78 van de Grondwet; - voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onderworpen aan artikel 77 van de Grondwet. (**) richtlijn 2001/40/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001.