26 apr 2013 19:39

Verwijzingen naar meldingsplicht gedetacheerde stagiairs in LIMOSA-aangifte geschrapt

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat alle verwijzingen naar de verplichte melding van gedetacheerde zelfstandige en loontrekkende stagiairs in de programmawet van 27 december 2006 en het Sociaal Starfwetboek schrappen. De ministerraad komt hiermee tegemoet aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De verwijzingen naar de de Limosa-meldingsplicht van gedetacheerde zelfstandige en loontrekkende stagiairs in de programmawet van 27 december 2006 en het Sociaal Stafrechtboek worden geschrapt. De ministerraad brengt zo de wet in overeenstemming met het Europees recht. Het Hof van Justitie van de Europoese Unie was van oordeel dat de voorafgaandelijke meldingsplicht van zelfstandigen uit andere lidstaten van de EU in strijd was met het vrije verkeer van werknemers. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad, het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van zelfstandigen en aan de Raad van State voorgelegd.  

voorontwerp van wet tot wijziging van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, en van het Sociaal Strafwetboek