01 apr 2022 18:07

Verzekeren van de voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van de verbruikte splijtstof – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof.

Het voorontwerp geeft na advies van de Raad van State gevolg aan de uitvoering van het regeerakkoord, versterkt de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen en beschermt de toekomstige generaties die niet worden opgezadeld met de financiële gevolgen van keuzes van vorige generaties.

Concreet voorziet het in de volgende principes:

  • het verhinderen van de ontmanteling van de kernexploitant en het vrijwaren van haar performantie 
  • het verzekeren van de tegenwaarde van de nucleaire voorzieningen
  • het versterken van het prudentieel toezicht van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen 
  • het verbeteren van de regels van corporate governance bij de kernprovisievennootschap Synatom 
  • de evaluatie van de oprichting van onafhankelijk orgaan voor het beheer van de voorzieningen

De ministerraad verzocht in eerste lezing de minister van Financiën om na te gaan of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) wenste deel uit te maken van de Commissie voor Nucleaire Provisies. De FSMA ging vervolgens in op dit verzoek van de ministerraad. Het voorontwerp werd overeenkomstig aangepast.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof, en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales