02 jun 2006 16:13

Verzekering tegen terrorisme

Burgers en bedrijven beter verzekerd tegen terrorisme

Burgers en bedrijven beter verzekerd tegen terrorisme

Op initiatief van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de verzekeraars voor levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekeringpolissen verplicht om de schade als gevolg van een terroristische aanslag te dekken. Niemand kan garanderen dat België en in het bijzonder Brussel met zijn talrijke internationale organisaties niet vrij is van terroristische aanslagen. Dergelijke terroristische aanslagen kunnen belangrijke lichamelijke en materiële schade veroorzaken. Actueel biedt alleen de arbeidsongevallen-, auto- en brandverzekering een wettelijke verplichting tot dekking voor terrorisme. Dit is niet het geval voor levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekeringen. Voor deze verzekeringen bestaat het risico dat de verzekeraars in de toekomst omwille van de hoge schade die dergelijke aanslagen veroorzaken, schade ingevolge terrorisme zullen uitsluiten uit de verzekeringspolis. In praktijk betekent dit dat burgers of hun nabestaanden die schade lijden na een terroristische aanslag die niet gedekt wordt voor terrorisme geen aanspraak maken op een vergoeding. Het voorontwerp verplicht de verzekeraar een dekking tegen terrorisme te voorzien voor deze verzekeringen. Hiertoe voorziet het voorontwerp een regeling waarbij de dekking voor alle slachtoffers van een aanslag (burgers en bedrijven) wordt beperkt tot 1 miljard euro, waarvan 700 miljoen wordt gedragen door de verzekeraars en 300 miljoen door de overheid. Indien de schade hoger is zal ze prorata worden aangepast. Deze regeling was noodzakelijk omdat de verzekeraars wegens het risico op zeer belangrijke schade-uitkeringen geen herverzekeraars meer vonden die bereid waren hun dekking te bieden voor schade ingevolge van terrorisme. Deze nieuwe regeling zal geen negatief effect hebben op de tarieven voor de consument. Het instellen van dit plafond waarborgt net dat de nodige bescherming verleend kan worden, zonder dat dit een negatieve weerslag hoeft te hebben voor de prijs die de consument betaalt voor zijn verzekering.