19 mei 2010 13:10

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Verhoogde tegemoetkoming in het kader van het OMNIO-statuut gewijzigd

Verhoogde tegemoetkoming in het kader van het OMNIO-statuut gewijzigd

De ministerrraad heeft een ontwerp van koninklijk  besluit goedgekeurd dat de voorwaarden voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (of voorkeursregeling) wijzigt (*). 

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx  opent het recht op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van het OMNIO-statuut vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de verzekerde een verklaring op erewoord over zijn inkomen heeft ingediend en niet meer op de eerste dag van het kwartaal dat volgt.  Het is de bedoeling om onderbrekingen in het genot te vermijden.

Wanneer de gezinssamenstelling wijzigt, wordt het recht ingetrokken op het einde van het jaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van het kb van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.