05 mrt 2021 16:44

Verzekering voor geneeskundige verzorging: verlenging van de termijn om in orde te zijn met de bijdrageplicht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de termijn om in orde te zijn met de bijdrageplicht voor alle gerechtigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

De termijn om in orde te zijn met de bijdrageplicht voor een bepaald jaar is verlengd tot vijf jaar (in de plaats van twee jaar) voor alle gerechtigden. In tegenstelling tot de huidige regelgeving zal op die manier rekening gehouden worden met de definitieve verzekerbaarheidssituatie van gerechtigden. Zo zullen alle betaalde socialezekerheidsbijdragen (van o.a. de zelfstandigen) gevaloriseerd kunnen worden voor de verlenging van het recht op geneeskundige verzorging. Het sociaal statuut der zelfstandigen voorziet in een verjaringstermijn van vijf jaar voor de inning van de sociale bijdragen, terwijl de verlenging van het recht op geneeskundige verzorging slechts kan plaatshebben als de zelfstandige in orde is met de bijdragen binnen een termijn van twee jaar.

Het ontwerp beoogt juridisch te voorzien in een sluitende afstemming tussen het sociaal statuut der zelfstandigen en de regelgeving op geneeskundige verzorging. Het ontwerp is evenwel van toepassing op alle gerechtigden binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en niet enkel op de zelfstandigen. De inwerkingtreding van deze aanpassingen wordt gepland vanaf het referentiejaar 2018 (dus vanaf rechtsjaar 2020). Dit betekent concreet dat het om recht op geneeskundige verzorging te verkrijgen voor het jaar 2020 mogelijk is om zich in orde te stellen met de bijdrageplicht tot 31 december 2023. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131 van het koninklijk besluit van 14 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994