26 jan 2024 17:09

Verzwaard risico voor arbeidsongevallen van uitzendkrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat arbeidsongevallen van uitzendkrachten toevoegt in het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s.

Zoals vastgelegd in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 moeten ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vormen in vergelijking met andere ondernemingen in dezelfde sector, een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar of aan Fedris indien een preventie-instituut werd aangesteld. Dit bedrag wordt vervolgens toegewezen aan preventie in de onderneming in kwestie. 

Het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s voert deze bepalingen uit en definieert, onder andere, het verzwaard risico. Dit koninklijk besluit wordt nu gewijzigd om ook de ongevallen van uitzendkrachten op te nemen in de berekening van de verzwaarde risico's.

Bovendien, wanneer Fedris voortaan werkgevers opspoort die voldoen aan de voorwaarden voor een verzwaard risico, zullen de ongevallen van uitzendkrachten bij deze werkgevers worden geïdentificeerd en geregistreerd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.