22 feb 2018 21:28

In-vitrofertilisatie: een moeilijk parcours met risico’s op discriminatie

Brussel, 22.02.2018- Gisteren publiceerde De Standaard een artikel over de moeilijkheden die vele vrouwen ondervinden bij het combineren van een ivf-behandeling met hun werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt vast dat veel van deze problemen juridisch onder de noemer ‘discriminatie’ vallen. Het Instituut ondersteunde de rechtszaak van een vrouw die ontslagen werd omwille van haar afwezigheden als gevolg van haar ivf-behandelingen. In april 2017 erkende de arbeidsrechtbank van Antwerpen dat discriminatie van een vrouw op grond van een vruchtbaarheidsbehandeling neerkomt op een discriminatie op grond van geslacht, aangezien alleen vrouwen dergelijke behandelingen met het oog op een zwangerschap ondergaan en er dus op het werk de mogelijke negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

In 2013 vond een werkgever dat de afwezigheden om medische redenen van een werkneemster omwille van haar in-vitrofertilisatiebehandelingen en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen ongerechtvaardigd waren. Volgens de rechtbank kon uit getuigenissen afgeleid worden dat de werkgever op de hoogte was dat de werkneemster een ivf-behandeling onderging en dat haar afwezigheden daar het gevolg van waren.
De rechtbank volgde de argumentatie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat het al dan niet vergevorderde stadium van de ivf-behandeling niet relevant is voor de beoordeling van de discriminatie. De medische behandeling in kwestie heeft immers van nature een geslachtsgebonden karakter, en valt dus onder het discriminatiecriterium ‘geslacht’. De rechtbank aanvaardde dat het ontslag niet zou hebben plaatsgevonden als de vrouw geen ivf-behandeling had ondergaan. Zonder ivf-behandeling zou de vrouw immers minder afwezig zijn geweest, en die afwezigheden waren voor de werkgever precies de reden voor het ontslag. De rechtbank oordeelde bijgevolg dat het ontslag van de vrouw een directe discriminatie op grond van geslacht uitmaakte. De werkgever werd veroordeeld tot een schadevergoeding van ongeveer 11.000 euro, een bedrag dat overeenkwam met zes maanden brutoloon.


"In de publicatie “Zwanger aan het werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in België” en bij de lancering van de campagne “Mama blijft aan boord” vestigde het Instituut de aandacht op de talrijke discriminaties op grond van geslacht tegen vrouwelijke werknemers wegens hun (eventuele) zwangerschap of moederschap, en dat in alle stadia van de tewerkstelling. Het is nu eenmaal een biologische realiteit dat zwangerschap, moederschap en medisch begeleide voortplanting alleen betrekking kunnen hebben op vrouwen. Ze mogen dus geen aanleiding geven tot ongunstige behandeling of discriminatie", aldus Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

Informatiebrochures
Het is niet altijd makkelijk om je kinderwens te verwezenlijken. In België kampt bijna een op zes koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Als gevolg daarvan komen in-vitrofertilisatie (ivf) of medisch begeleide voortplanting in het algemeen steeds vaker voor. Dit zijn veeleisende en tijdsintensieve behandelingen met heel wat gevolgen, ook op het werk. Voor ivf-koppels is het vaak een hele strijd om  hun werk te combineren met hun medisch parcours.


Daarom heeft het Instituut een informatiebrochure opgesteld voor werkende vrouwen die een ivf-behandeling ondergaan om hen te informeren over hun rechten en plichten en over de beschermingsmaatregelen tijdens hun behandeling. Het Instituut beveelt bijvoorbeeld aan dat werkneemsters hun werkgevers schriftelijk en met ontvangstbevestiging informeren over hun medische behandeling en over hun eventuele daaropvolgende zwangerschap. Zo worden ze van bij het begin van de behandeling beschermd tegen discriminatie.


De publicatie  “In-vitrofertilisatie en werk: alleen voor doorzetters? Hoe beschermt het recht je?" is  gratis beschikbaar op de website van het Instituut.


Wie meent slachtoffer te zijn van discriminatie op grond van geslacht kan zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over haar of zijn rechten bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of een melding indienen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800, per e-mail naar gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be of via het meldformulier op de website http://igvm-iefh.belgium.be.

 

Perscontact
Elodie Debrumetz, communicatieverantwoordelijke
GSM : 0497/236767
TEL : 02 233 49 47
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.