29 apr 2005 17:00

Vluchtige organische stoffen in verf

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen.

Het ontwerp zet de Europese Richtlijn (*) in Belgisch recht om. De richtlijn beperkt de emissies van vluchtige organische stoffen, die het gevolg zijn van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verfen en vernissen, en producten voor het overspuiten van voertuigen. Bepaalde verven, vernissen en producten voor overspuiten van voertuigen mogen enkel op de markt worden gebracht, indien ze de grenswaarden voor het vos-gehalte van verven en vernissen niet overschrijden. (vos= de massa van vluchtige organische stoffen uitgedrukt in gram/liter bij de bereiding van het product in gebruiksklare vorm.) Die producten moeten een etiket dragen dat de subcategorie van het product, de VOS-grenswaarden in g/l, en het maximale VOS-gehalte in g/l van het product in gebruiksklare vorm vermeldt. Verder omschrijft het ontwerp de controle op de producten door de bevoegde ambtenaren en de wijze waarop overtredingen worden aangepakt. (*) 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004, tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG.