03 feb 2011 12:58

VN Mensenrechtenraad

Nationaal Rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek van België aan de VN Mensenrechtenraad

Nationaal Rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek van België aan de VN Mensenrechtenraad

De ministerraad heeft kennis genomen van het nationaal rapport dat werd voorbereid met het oog op het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR, Universal Periodic Review) dat de VN Mensenrechtenraad op 2 mei 2011 uitvoert ten aanzien van België. Dat rapport werd voorgelegd door minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere.

Het Universeel Periodiek Onderzoek is een nieuw mechanisme waarvan de VN Mensenrechtenraad gebruik maakt om vierjaarlijks de situatie van de mensenrechten bij alle VN-leden door te lichten. Tijdens het UPR kunnen de andere  Staten vragen stellen aan de Staat in kwestie en aanbevelingen formuleren. Hiervoor maken ze gebruik van drie rapporten:

  • het rapport dat door de Staat zelf werd opgemaakt
  • het rapport dat door de VN werd opgesteld met de aanbevelingen van de VN-mensenrechtenorganen
  • het VN-rapport met de aanbevelingen van de NGO's

De Mensenrechtenraad is een politiek orgaan waarvan de aanbevelingen doorgaans een politieke bijklank hebben. In de tijdsspanne tussen het onderzoek binnen de Raad
en de goedkeuring van het eindrapport, dient België uit te maken welke aanbevelingen het kan aanvaarden en welke het verwerpt. 

De FOD Buitenlandse Zaken was redactioneel coördinator van dit nationaal rapport, waaraan niet alleen de betrokken instanties hebben deelgenomen maar ook de gedecentraliseerde overheden en onafhankelijke openbare instellingen die
materies in verband met mensenrechten behandelen en tot slot het maatschappelijk middenveld.

De structuur van het verslag is conform de richtlijnen van de VN ter zake. De thema's die in dit rapport aan bod komen, werden geselecteerd op basis van de aanbevelingen die België onlangs kreeg toegestuurd door de verschillende verdragsorganen van de VN en op basis van het laatste rapport van de Europese Commissaris voor de rechten van de mens over ons land (2009). Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de thema's die doorgaans ook worden behandeld in de UPR-rapporten van de andere Europese landen.